Viva la vida – Veneza

SYNOPSIS // Cristine Baena, born in Brazil of Spanish descent, started her career with Romero Gurman in 2008 and since then glass has been part of her life. Her installations and creations use glass that come together to compose something bigger. Always looking for a point of connection between them and using the spectator to close out their individual meaning. She has a great ally in recycled glass. Her work Viva la Vida at The Venice Glass Week in 2021 brings a great message about human beings and their masks.

SINOPSI // Cristine Baena, nascuda al Brasil d’origen espanyol, va començar la seva carrera amb Romero Gurman l’any 2008 i des d’aleshores el vidre forma part de la seva vida. Les seves instal·lacions i creacions utilitzen vidre que s’uneixen per compondre alguna cosa més gran. Sempre buscant un punt de connexió entre ells i utilitzant l’espectador per tancar el seu significat individual. Té una gran aliada en el vidre reciclat. El seu treball Viva la Vida a The Venice Glass Week el 2021 aporta un gran missatge sobre els éssers humans i les seves màscares.

SINOPSIS // Cristine Baena, nacida en Brasil de ascendencia española, comenzó su carrera con Romero Gurman en 2008 y desde entonces el vidrio ha sido parte de su vida. Sus instalaciones y creaciones utilizan vidrios que se unen para componer algo más grande. Siempre buscando un punto de conexión entre ellos y utilizando al espectador para cerrar su significado individual. Tiene un gran aliado en el vidrio reciclado. Su trabajo Viva la Vida en The Venice Glass Week en 2021 trae un gran mensaje sobre los seres humanos y sus máscaras.

Cristine Baena

Cristine Baena is an artist who uses glass and other media such as photography and video to create her works. Born in São Paulo, she has also lived in Miami, Curitiba and Mexico City.
She studied and graduated in Visual Arts at Universidade Tuiuti in Curitiba-Brazil, where she began her career in the Arts. She moved to Mexico City and worked as an artist-in-residence at Studio Romero Gurman from 2008 to 2011.

She did a series of workshops in Barcelona, ​​one being with artists Quim y Txell, USA and São Paulo to learn and develop techniques and to better understand glass media and its uses. She is a member of the Glass Art Society (GAS) and attends annual conferences in the US. She is also a member of the Scottish Glass Society and the Contemporary Glass Society, both in the UK. She attended a Masterclass with Richard Wentworth at North Lands Creative Glass in Lybster, Scotland in September 2016.

CAT // Cristine Baena és una artista que utilitza el vidre i altres mitjans com la fotografia i el vídeo per crear les seves obres. Nascuda a São Paulo, també ha viscut a Miami, Curitiba i Ciutat de Mèxic.
Va estudiar i es va graduar en Arts Visuals a la Universidade Tuiuti de Curitiba-Brasil, on va començar la seva carrera en les Arts. Es va traslladar a la Ciutat de Mèxic i va treballar com a artista en residència a Studio Romero Gurman del 2008 al 2011.

Va fer una sèrie de tallers a Barcelona, ​​​​un d’ells amb els artistes Quim y Txell, EUA i São Paulo per aprendre i desenvolupar tècniques i per entendre millor els mitjans de vidre i els seus usos. És membre de la Glass Art Society (GAS) i assisteix a conferències anuals als EUA. També és membre de la Scottish Glass Society i de la Contemporary Glass Society, ambdues al Regne Unit. Va assistir a una classe magistral amb Richard Wentworth a North Lands Creative Glass a Lybster, Escòcia el setembre de 2016.

ES // Christine Baena es una artista que utiliza vidrio y otros medios como la fotografía y el video para crear sus obras. Nacida en São Paulo, también ha vivido en Miami, Curitiba y Ciudad de México.
Estudió y se graduó en Artes Visuales en la Universidade Tuiuti en Curitiba-Brasil, donde comenzó su carrera en las Artes. Se mudó a la Ciudad de México y trabajó como artista residente en Studio Romero Gurman de 2008 a 2011.

Realizó una serie de talleres en Barcelona, ​​uno de ellos con los artistas Quim y Txell, EE. UU. y São Paulo para aprender y desarrollar técnicas y comprender mejor los medios de vidrio y sus usos. Es miembro de Glass Art Society (GAS) y asiste a conferencias anuales en los Estados Unidos. También es miembro de la Scottish Glass Society y de la Contemporary Glass Society, ambas en el Reino Unido. Asistió a una clase magistral con Richard Wentworth en North Lands Creative Glass en Lybster, Escocia, en septiembre de 2016.