Vitralls J.M.Bonet

SYNOPSIS // Manufacturing of a stained-glass window with geometric base of octagons and diamond inserts in corners. The materials used are opaline glass and lead for joints, which are finally heat welded and sealed to ensure tightness to rain and polished.

SINOPSI // Elaboració d’una finestra de vitralls amb base geomètrica de octògons i diamant s’insereix a les cantonades. Els materials utilitzats són opalina vidre i plom per a les articulacions, que són finalment escalfar soldat, polit i segellat amb massilla per garantir l’estanqueïtat a la pluja.

SINOPSIS // Elaboración de una vidriera emplomada con base geométrica de octógonos e inserciones romboidales en las esquinas. Los materiales empleados son vidrio de opalina y plomo para las juntas, que son finalmente soldadas con calor, selladas con masilla para garantizar su estanqueidad a la lluvia y posteriormente pulidas.

Vitralls Bonet

Vitralls Bonet was founded by JM Bonet in 1923 and since then it has transmitted from generation to generation and from teacher to teacher a spirit that contemplates a scrupulous respect for traditional techniques and methods, as well as a constant interest in the development of new procedures.

Currently the workshop has adapted to market requirements working with a tight and highly specialized staff capable of facing any situation related to conservation, restoration or the creation of stained glass.

CAT // Vitralls Bonet va ser fundat per J.M.Bonet el 1923 i des d’aleshores ha transmès de generació a generació i de mestre a mestres un esperit que contempla un escrupolós respecte per les tècniques i mètodes tradicionals així com un interès constant per el desenvolupament de nous procediments.

Actualment el taller s’ha adaptat als requeriments del mercat treballant amb una plantilla ajustada i molt especialitzada capaç d’enfrontar-se a qualsevol situació referent a la conservació, la restauració o la creació de vidrieres.

ES // Vitralls Bonet fue fundada por JM Bonet en 1923 y desde entonces ha transmitido de generación a generación y de maestro a maestro un espíritu que contempla un escrupuloso respeto por las técnicas y métodos tradicionales, así como un interés constante por el desarrollo de nuevos procedimientos.

Actualmente el taller se ha adaptado a los requerimientos del mercado trabajando con una plantilla ajustada y muy especializada capaz de enfrentarse a cualquier situación referente a la conservación, restauración o en la creación de vidrieras.