Trondur Patursson: Migration

SYNOPSIS// This installation features approximately 90 of Faroese painter and sculptor Tróndur Patursson’s trademark stained glass birds. On display February 19-March 17, during the “Nordic Cool 2013 Festival” at The Kennedy Center.

SINOPSI // Aquesta instal·lació inclou aproximadament 90 ocells de vidre característics del pintor i escultor feroès Tróndur Patursson. EVan estar exhibits del 19 de febrer al 17 de març, durant el “Nordic Cool 2013 Festival” al Kennedy Center.

SINOPSIS // Esta instalación presenta aproximadamente 90 aves de vidrio característicos del pintor y escultor de las Islas Feroe Tróndur Patursson. Estuvieron exhibidas del 19 de febrero al 17 de marzo, durante el “Nordic Cool 2013 Festival” en el Kennedy Center.

Trondur Patursson

Tróndur Patursson (born 1 March 1944 in Kirkjubøur) is a Faroese painter, sculptor, glass artist and adventurer. He was educated in Norway and was initially a sculptor. He has since become better known as a painter and glass artist.

In February 2013 Patursson had an art exhibition at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts; it was an installation called “Migration”, featuring approximately 90 of his trademark stained glass birds in the Grand Foyer windows throughout Nordic Cool 2013. The exhibition was a part of the Nordic Cool 2013. In 1976 he joined Tim Severin in a transatlantic voyage in a replica 6th century leather-hulled curragh named Brendan. The boat was named for the Irish monk Saint Brendan who was said to have made the same voyage centuries before the Vikings and Christopher Columbus.

Patursson joined Brendan when it arrived in the Faroe Islands and replaced another crewman. Patursson’s home was at Brandonvik, the Viking name for Brendan’s Creek.

CAT // Tróndur Patursson (nascut l’1 de març de 1944 a Kirkjubøur) és un pintor, escultor, artista del vidre i aventurer feroès. Va ser educat a Noruega i inicialment va ser escultor. Des de llavors s’ha fet més conegut com a pintor i vidre.

El febrer de 2013 Patursson va fer una exposició d’art al John F. Kennedy Center for the Performing Arts; es tractava d’una instal·lació anomenada “Migration”, amb aproximadament 90 dels seus vitralls característics a les finestres del Grand Foyer durant el Nordic Cool 2013. L’exposició formava part del Nordic Cool 2013. El 1976 es va unir a Tim Severin en un viatge transatlàntic a una rèplica de curragh de pell del segle VI anomenada Brendan. El vaixell va rebre el nom del monjo irlandès Saint Brendan, que es deia que va fer el mateix viatge segles abans que els víkings i Cristòfor Colom.

Patursson es va unir a Brendan quan va arribar a les Illes Fèroe i va substituir un altre tripulant. La casa de Patursson era a Brandonvik, el nom víking de Brendan’s Creek.

ES // Tróndur Patursson (nacido el 1 de marzo de 1944 en Kirkjubøur) es un pintor, escultor, artista del vidrio y aventurero de las Islas Feroe. Fue educado en Noruega e inicialmente fue escultor. Desde entonces se ha hecho más conocido como pintor y artista del vidrio.

En febrero de 2013, Patursson tuvo una exhibición de arte en el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy; era una instalación llamada “Migration”, que presentaba aproximadamente 90 de sus típicas vidrieras en las ventanas del Grand Foyer de Nordic Cool 2013. La exposición era parte de Nordic Cool 2013. En 1976 se unió a Tim Severin en un viaje transatlántico en una réplica de un curragh con casco de cuero del siglo VI llamado Brendan. El barco recibió su nombre del monje irlandés Saint Brendan, de quien se dice que hizo el mismo viaje siglos antes que los vikingos y Cristóbal Colón.

Patursson se unió a Brendan cuando llegó a las Islas Feroe y reemplazó a otro tripulante. La casa de Patursson estaba en Brandonvik, el nombre vikingo de Brendan’s Creek.

The Kennedy Center

The Kennedy Center is a hub for wonder, creativity, transformation, and possibility — celebrating 50 years of world-class art, powerful education, and our role as the JFK memorial. As we look to the bright future ahead, we recognize that our history lives in the leaders, staff, artists, donors, and audiences that make it a “living” memorial.

CAT // El Kennedy Center és un centre per a la meravella, la creativitat, la transformació i la possibilitat, celebrant els 50 anys d’art de classe mundial, una educació poderosa i el nostre paper com a memorial de JFK. Mentre mirem el futur brillant que ens espera, reconeixem que la nostra història viu en els líders, el personal, els artistes, els donants i el públic que el converteixen en un memorial “viu”.

 

ES // El Kennedy Center es un centro de maravillas, creatividad, transformación y posibilidad, celebrando 50 años de arte de clase mundial, educación poderosa y nuestro papel como el monumento a JFK. Al mirar hacia el futuro brillante que tenemos por delante, reconocemos que nuestra historia vive en los líderes, el personal, los artistas, los donantes y el público que lo convierten en un monumento “vivo”.