Trobada de Vidriers a Can Fusteret (part one)

SYNOPSIS// Ferran Collado y Javier Blanco en el Encuentro de Vidrieros celebrado en Can Fusteret el año 2014.

SINOPSI // Ferran Collado y Javier Blanco en el Encuentro de Vidrieros celebrado en Can Fusteret el año 2014.

SINOPSIS // Ferran Collado y Javier Blanco en el Encuentro de Vidrieros celebrado en Can Fusteret el año 2014.

ACAV

The Catalan Association of Glass Arts is a non-profit organization that wants to bring together all artisans and professional artists in the world of glass. The glassmaking tradition in Catalonia is long, and therefore we inherit a particular way of seeing and living glass; it is part of our identity. That is why we want to give glass work, in any of its aspects, the importance it really has. 

CAT // L’Associació Catalana de les Arts del Vidre, és una entitat sense ànim de lucre que vol reunir a tots els artesans, artesanes i artistes professionals del món del vidre. La tradició vidriera a Catalunya és llarga, i per tant, som hereus d’una forma particular de veure i viure el vidre; forma part de la nostra identitat. És per això que volem donar al treball en vidre, en qualsevol de les seves vessants, la importància que realment té. 

ES // La Asociación Catalana de las Artes del Vidrio, es una entidad sin ánimo de lucro que quiere reunir a todos los artesanos, artesanas y artistas profesionales del mundo del vidrio. La tradición vidriera en Cataluña es larga, y por tanto, somos herederos de una forma particular de ver y vivir el vidrio; forma parte de nuestra identidad. Por eso queremos dar al trabajo en vidrio, en cualquiera de sus vertientes, la importancia que realmente tiene.