The Tear In Ireland’s Eye by Sinéad Brennan

SYNOPSIS// The film was created in partnership between Amnesty International-Ireland and artist Sinéad Brennan as part of the campaign to repeal the constitutional ban on abortion in Ireland.

The film shows the ‘tear’ being transported to Ireland’s Eye, an island off the coast of Dublin, by its glass sculptor Sinéad Brennan and Jack Robertson who was also involved in the making of the film.

The sculpture and film symbolise the importance of Irish women and men coming together to bring an end to the injustice of denying women abortion care in Ireland.

The concept was also brought to life with the help of a team of creatives: Jack Robertson, Karina Cotter, Conor Kenny, Kerrie Sweeney and Hazel Tracey. The film was produced by Tiny Ark.

SINOPSI // La pel·lícula va ser creada en col·laboració entre Amnistia Internacional-Irlanda i l’artista Sinéad Brennan com a part de la campanya per derogar la prohibició constitucional de l’avortament a Irlanda.

La pel·lícula mostra la ‘llàgrima’ transportada a Ireland’s Eye, una illa davant de la costa de Dublín, pel seu escultor de vidre Sinéad Brennan i Jack Robertson, que també va participar en la realització de la pel·lícula.

L’escultura i la pel·lícula simbolitzen la importància que dones i homes irlandesos s’uneixin per posar fi a la injustícia de negar l’atenció de les dones a l’avortament a Irlanda.

El concepte també es va donar vida amb l’ajuda d’un equip de creatius: Jack Robertson, Karina Cotter, Conor Kenny, Kerrie Sweeney i Hazel Tracey. La pel·lícula va ser produïda per Tiny Ark.

SINOPSIS // La película fue creada en colaboración entre Amnistía Internacional-Irlanda y el artista Sinéad Brennan como parte de la campaña para derogar la prohibición constitucional del aborto en Irlanda.

La película muestra la “lágrima” transportada a Ireland’s Eye, una isla frente a la costa de Dublín, por su escultor de vidrio Sinéad Brennan y Jack Robertson, quien también participó en la realización de la película.

La escultura y la película simbolizan la importancia de que las mujeres y los hombres irlandeses se unan para poner fin a la injusticia de negar a las mujeres la atención del aborto en Irlanda.

El concepto también cobró vida con la ayuda de un equipo de creativos: Jack Robertson, Karina Cotter, Conor Kenny, Kerrie Sweeney y Hazel Tracey. La película fue producida por Tiny Ark.

Sinéad Brennan

Sinéad Brennan (b.1989) is an Irish glass artist and art educator. She graduated from the National College of Art and Design in Dublin in 2012 with a BA (Hons) in Art and Design History and Craft Design and went on to receive a Professional Diploma in Art and Design Education from NCAD in 2014. Sinéad serves as Education Officer on the Board of the Glass Society of Ireland and is Co-founder of Glint Glass Studio, an open access glass workshop in Dublin. She has exhibited her work nationally and internationally. Recent exhibitions include European Glass Context 2016 Curated (Bornholm), Ireland Glass Biennale 2019 (Dublin) and Back On Tour (Coburg, 2020). Her work is part of public and private collections, including the Irish State Art Collection. Awards include, The 2019 RDS Craft Award and The Design and Craft Council of Ireland 2018 Future Makers Studio Support Award.

CAT // Sinéad Brennan (n. 1989) és una artista del vidre i educadora d’art irlandesa. Es va graduar a la National College of Art and Design de Dublín el 2012 amb una llicenciatura (Hons) en Història de l’Art i Disseny, i Disseny d’Artesania, i va rebre un Diploma Professional en Educació en Art i Disseny de NCAD el 2014. Sinéad exerceix com a Educadora Oficial de la Junta de la Glass Society of Ireland i és cofundadora de Glint Glass Studio, un taller de vidre d’accés obert a Dublín. Ha exposat la seva obra a nivell nacional i internacional. Les exposicions recents inclouen European Glass Context 2016 Curated (Bornholm), Ireland Glass Biennale 2019 (Dublín) i Back On Tour (Coburg, 2020). La seva obra forma part de col·leccions públiques i privades, inclosa la col·lecció d’art estatal d’Irlanda. Els premis inclouen el premi RDS Craft 2019 i el premi Future Makers Studio Support Award del Design and Craft Council of Ireland 2018.

ES // Sinéad Brennan (n. 1989) es una artista del vidrio y educadora de arte irlandesa. Se graduó de la National College of Art and Design en Dublín en 2012 con una licenciatura (con honores) en Historia del Arte y el Diseño, y Diseño Artesanal, y luego recibió un Diploma Profesional en Educación en Arte y Diseño de NCAD en 2014. Sinéad se desempeña como Educadora Oficial de la Junta de la Glass Society of Ireland y cofundadora de Glint Glass Studio, un taller de vidrio de acceso abierto en Dublín. Ha expuesto su obra a nivel nacional e internacional. Las exposiciones recientes incluyen European Glass Context 2016 Curated (Bornholm), Ireland Glass Biennale 2019 (Dublín) y Back On Tour (Coburg, 2020). Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, incluida la Irish State Art Collection. Los premios incluyen el premio RDS Craft Award 2019 y el premio de apoyo al estudio Future Makers Studio del Consejo de Diseño y Artesanía de Irlanda 2018.

Glass Society of Ireland

The Glass Society of Ireland is a professional all-island, non-profit association that opens a window onto the contemporary Irish Glass Community, both here in Ireland and abroad.

The GSOI is a volunteer and member-run organization.

The membership of the GSOI is open to practitioners, educators, artists, curators, collectors, academics, gallerists, enthusiasts and clients of all levels and diversity with a specific interest in glass.

Membership is open to the Irish glassmaking diaspora and international artists who have decided to call Ireland home.

CAT // La Glass Society of Ireland és una associació professional de totes les illes i sense ànim de lucre que obre una finestra a la comunitat del vidre irlandesa contemporània, tant aquí a Irlanda com a l’estranger.

La GSOI és una organització voluntària i dirigida per membres.

La membresia del GSOI està oberta a professionals, educadors, artistes, comissaris, col·leccionistes, acadèmics, galeristes, entusiastes i clients de tots els nivells i diversitat amb un interès específic pel vidre.

La subscripció està oberta a la diàspora irlandesa de la fabricació de vidre i als artistes internacionals que han decidit convertir Irlanda a casa seva.

 

ES // La Glass Society of Ireland es una asociación profesional sin fines de lucro de toda la isla que abre una ventana a la comunidad irlandesa contemporánea del vidrio, tanto aquí en Irlanda como en el extranjero.

El GSOI es una organización dirigida por miembros y voluntarios.

La membresía del GSOI está abierta a profesionales, educadores, artistas, curadores, coleccionistas, académicos, galeristas, entusiastas y clientes de todos los niveles y diversidad con un interés específico en el vidrio.

La membresía está abierta a la diáspora de los fabricantes de vidrio irlandeses y a los artistas internacionales que han decidido llamar hogar a Irlanda.