The Mediterranean landscape No.5

  SYNOPSIS // Audiovisual that shows the work The Mediterranean landscape No.5 by the glass artist Kazue Taguchi.

SINOPSI // Audiovisual que mostra l’obra The Mediterranean landscape No.5 de l’artista del vidre Kazue Taguchi.

SINOPSIS // Audiovisual que muestra la obra The Mediterranean landscape No.5 de la artista del vidrio Kazue Taguchi.

Kazue Taguchi

Kazue Taguchi explores the ethereal and intangible effects of light and reflection. Inspired by stained glass windows in European churches, Taguchi works with reflective materials including glass, mirrors, plastic, and light. At MAD, Taguchi will use stained glass and glass mosaic techniques to create sculpture and an installation from car headlights.

CAT // Kazue Taguchi explora els efectes etèrics i intangibles de la llum i la reflexió. Inspirat en els vitralls de les esglésies europees, Taguchi treballa amb materials reflectants com ara vidres, miralls, plàstic i llum. A MAD, Taguchi utilitzarà tècniques de vitralls i mosaics de vidre per crear escultures i una instal·lació a partir dels fars del cotxe.

ES // Kazue Taguchi explora los efectos etéreos e intangibles de la luz y el reflejo. Inspirado en las vidrieras de las iglesias europeas, Taguchi trabaja con materiales reflectantes como vidrio, espejos, plástico y luz. En MAD, Taguchi utilizará técnicas de mosaico de vidrio y vitrales para crear esculturas y una instalación de los faros de los automóviles.

Kazutoshi Taguchi

Born in Mito, Japan. He studied graphic design at the Bunka Design College. He is the director of the Bunka Mediaworks design company in Mito, Japan.

CAT // Nascut a Mito, Japó. Va estudiar disseny gràfic a l’escola de Disseny Bunka. És director de la companyia de disseny Bunka Mediaworks a Mito, Japó. 

ES // Nacido en Mito, Japón. Estudió diseño gráfico en el colegio de Diseño Bunka. Es director de la compañía de diseño Bunka Mediaworks en Mito, Japón.