The Art of the Wheel – Katharine Coleman

SYNOPSIS// Born in Sutton Coldfield 1949, Katharine Coleman is a freelance glass engraver and designer. She was taught point, drill and copper wheel engraving on glass by Peter Dreiser at Morley College, Lambeth from 1984-7 and continues to explore these techniques at her workshop in Clerkenwell.

SINOPSI // Nascuda a Sutton Coldfield el 1949, Katharine Coleman és una gravadora i dissenyadora de vidre. Peter Dreiser li va ensenyar el gravat de puntes, trepants i rodes de coure sobre vidre al Morley College, Lambeth entre 1984 i 1987 i continua explorant aquestes tècniques al seu taller de Clerkenwell.

SINOPSIS // Nacida en Sutton Coldfield en 1949, Katharine Coleman es diseñadora y grabadora de vidrio. Peter Dreiser le enseñó a grabar con punta, taladro y rueda de cobre en vidrio en Morley College, Lambeth, de 1984 a 1987, y continúa explorando estas técnicas en su taller en Clerkenwell.

Katharine Coleman

Katharine Coleman (b. Sutton Coldfield, W Midlands 1949) was taught point, drill and copper wheel engraving on glass by Peter Dreiser at Morley College, Lambeth from 1984-7 and continues to explore these techniques in her workshop at Cockpit Arts Holborn in London.

Katharine’s work requires close collaboration with glassblowers Potter Morgan Glass. She engraves on clear lead crystal forms, which have been overlaid with a thin layer of coloured glass, blown to her design. Once blown, the top surface of the glass is cut away and polished, usually with the assistance of Steve Frey at Cold Glass Workshop, so one can see inside the piece. The glass is then cut and engraved on the outside surface. The reflection of the engraving on the outside of the vessel is seen as a miniature inner vessel, although there is nothing but clear glass there. The optical properties of glass fascinate her and provide a rich world for the artist.

CAT // A Katharine Coleman (n. Sutton Coldfield, W Midlands el 1949) Peter Dreiser li va ensenyar el gravat de puntes, trepants i rodes de coure sobre vidre al Morley College, Lambeth entre 1984 i 1987 i continua explorant aquestes tècniques al seu taller a Cockpit Arts Holborn a Londres.

El treball de Katharine requereix una estreta col·laboració amb els bufadors de vidre Potter Morgan Glass. Grava en formes de cristall de plom transparent, que s’han superposat amb una fina capa de vidre de colors, bufat segons el seu disseny. Un cop bufat, la superfície superior del vidre es talla i es polida, normalment amb l’ajuda de Steve Frey a Cold Glass Workshop, de manera que es pugui veure l’interior de la peça. A continuació, el vidre es talla i es grava a la superfície exterior. El reflex del gravat a l’exterior del recipient es veu com un recipient interior en miniatura, tot i que no hi ha més que vidre clar. Les propietats òptiques del vidre la fascinen i proporcionen un món ric a l’artista.

ES // Katharine Coleman (n. Sutton Coldfield, W Midlands 1949) aprendió grabado de puntas, taladros y ruedas de cobre en vidrio de Peter Dreiser en Morley College, Lambeth de 1984 a 1987 y continúa explorando estas técnicas en su taller en Cockpit Arts Holborn en Londres.

El trabajo de Katharine requiere una estrecha colaboración con los sopladores de vidrio Potter Morgan Glass. Ella graba en formas transparentes de cristal de plomo, que han sido superpuestas con una fina capa de vidrio coloreado, soplado según su diseño. Una vez soplado, la superficie superior del vidrio se corta y se pule, generalmente con la ayuda de Steve Frey en Cold Glass Workshop, para que se pueda ver el interior de la pieza. Luego, el vidrio se corta y se graba en la superficie exterior. El reflejo del grabado en el exterior de la vasija se ve como una vasija interior en miniatura, aunque allí no hay nada más que vidrio transparente. Las propiedades ópticas del vidrio la fascinan y proporcionan un mundo rico para el artista.

London Glassblowing

Founded by Peter Layton in 1976, London Glassblowing is one of Europe’s most prominent studio glass galleries and longest running hot-glass studios.

Visitors can not only view pieces from the UK’s finest studio glass artists, but can also watch them practice their ancient craft in the hotworking studio that lies beyond its white walls. To the beat of a searing furnace, they coax molten glass, transforming the shapes of their imagination into solid form. It seems almost impossible that these glowing orbs can be related to the cool polished objects displayed in the adjoining gallery.

Our Cold Working Studio, where the blown work is finished, and where cut and polished pieces are made, is supported by the Foundation Alcea. We are extremely grateful for this assistance, which also provides training for up-and-coming artists.

CAT // Fundada per Peter Layton el 1976, London Glassblowing és una de les galeries de vidre d’estudi més destacades d’Europa i els estudis de vidre calent més antics.

Els visitants no només poden veure peces dels millors artistes de vidre d’estudi del Regne Unit, sinó que també poden veure’ls practicar la seva antiga artesania a l’estudi de treball en calent que es troba més enllà de les seves parets blanques. Al ritme d’un forn abrasador, enganxen el vidre fos, transformant les formes de la seva imaginació en una forma sòlida. Sembla gairebé impossible que aquests orbes brillants es puguin relacionar amb els objectes polits que es mostren a la galeria contigua.

El nostre Estudi de Treball en Fred, on s’acaba el treball bufat, i on es fan peces tallades i polides, compta amb el suport de la Fundació Alcea. Estem molt agraïts per aquesta ajuda, que també ofereix formació per a artistes emergents.

 

ES // Fundada por Peter Layton en 1976, London Glassblowing es una de las galerías de vidrio más destacadas de Europa y uno de los estudios de vidrio caliente más antiguos.

Los visitantes no solo pueden ver piezas de los mejores artistas de vidrio del Reino Unido, sino que también pueden verlos practicar su antiguo oficio en el estudio de trabajo en caliente que se encuentra más allá de sus paredes blancas. Al ritmo de un horno abrasador, juntan vidrio fundido, transformando las formas de su imaginación en formas sólidas. Parece casi imposible que estos orbes resplandecientes puedan relacionarse con los objetos fríos y pulidos que se exhiben en la galería contigua.

Nuestro Taller de Trabajo en Frío, donde se termina el trabajo de soplado, y donde se realizan las piezas cortadas y pulidas, cuenta con el apoyo de la Fundación Alcea. Estamos muy agradecidos por esta asistencia, que también brinda capacitación a artistas emergentes.