Rafa Abdon

SYNOPSIS // Audiovisual where we see the glass artist Rafa Abdon make a skull in glass.

SINOPSI // Audiovisual on veiem l’artista vidrier Rafa Abdon fer una calavera de vidre.

SINOPSIS // Audiovisual donde vemos al artista vidriero Rafa Abdon hacer una calavera en vidrio.

Rafa Abdón

Rafa Abdón, was born on October 31, 1981 in the town of l´Olleria (Valencia, Spain) – a town with a tradition of glass blowing for more than 5 centuries- coming from a stained glass family.

His first contact with blown glass is in the family business, where he trained as a glazier when he was only 15 years old. Remember that in the early years he did not go out to the disco with friends on Saturday nights because he preferred to stay in the factory experimenting with glass. He became a teacher within a few years and took a couple of monographic courses with Japanese and North American teachers at the Real Fábrica de Cristales (Segovia, Spain).

 

CAT // Rafa Abdón, neix el 31 d’octubre de 1981 a la localitat de l’Olleria (València, Espanya)- localitat amb una tradició de bufat de vidre de més de 5 segles- procedent d’una família vidriera.

El seu primer contacte amb el vidre bufat és en el negoci familiar, on es forma com a vidrier amb tan sols 15 anys. Recorda que els primers anys no sortia els dissabtes nit a la discoteca amb els amics perquè preferia quedar-se a la fàbrica experimentant amb el vidre. Va arribar a mestre als pocs anys i va realitzar un parell de cursos monogràfics amb mestres Japonesos i Nord-americans a la Reial Fàbrica de Cristalls (Segòvia, Espanya).

 

ES // Rafa Abdón, nace el 31 de Octubre de 1981 en la localidad de l’Olleria (Valencia,España)- localidad con una tradición de soplado de vidrio de más de 5 siglos- procedente de una familia vidriera.

Su primer contacto con el vidrio soplado es en el negocio familiar, donde se forma como vidriero con tan solo 15 años. Recuerda que en los primeros años no salía los sábados noche a la discoteca con los amigos porque prefería quedarse en la fábrica experimentando con el vidrio. Llegó a maestro a los pocos años y realizó un par de cursos monográficos con maestros Japoneses y Norteamericanos en la Real Fábrica de Cristales (Segovia, España).

Anaïs Penalba

Social Media & Videographer.
Corporate communication.
Storyteller, audiovisual creator.

CAT // Social Media & Videographer.
Comunicació corporativa.
Comptadora d´històries, creadora audiovisual. 

ES // Social Media & Videographer.
Comunicación corporativa.
Contadora de historias, creadora audiovisual.