Pilar Aldana-Méndez

SYNOPSIS// Bogotá, Colombia, 1963. Reside en Barcelona desde 1985. Su trabajo de escultura se manifiesta a través de la obra en pequeño formato, la obra monumental y las instalaciones. Trabaja vidrio, piedra, hierro y madera.

SINOPSI // Bogotá, Colombia, 1963. Reside en Barcelona desde 1985. Su trabajo de escultura se manifiesta a través de la obra en pequeño formato, la obra monumental y las instalaciones. Trabaja vidrio, piedra, hierro y madera.

SINOPSIS // Bogotá, Colombia, 1963. Reside en Barcelona desde 1985. Su trabajo de escultura se manifiesta a través de la obra en pequeño formato, la obra monumental y las instalaciones. Trabaja vidrio, piedra, hierro y madera.

Pilar Aldana-Méndez

Cultivating thought, creating with the spirit and getting to know the techniques in depth are the premises that have guided the artistic work of the sculptress Pilar Aldana-Méndez.

Born in Bogotá, Colombia, she traveled to Spain to study art in 1985 and has lived in Catalonia ever since. She studied sculpture at the Barcelona Art School and was a guest artist at the Barcelona Glass Center to learn techniques and develop special projects. Her passion for sculpture led her to research and learn about various tecniques as a pupil in private workshops. Her desire to shape her thinking led her to study philosophy and to share ideas and experiences with art groups during all these years.

Thus, the small-format work, her installations and the more than 40 monumental sculptures in nature, are nourished by countless trips, readings, conversations, research and experiences that have been part of her world. Her spirit is immersed in the work. Moving between the concept, the technical rigor and the spiritual-vital touch of her works, Pilar gives us a clear, direct and free sculpture.

 

CAT // Cultivar el pensament, crear amb l’esperit i conèixer a fons l’ofici són les premisses que han guiat el treball artístic de l’escultora Pilar Aldana-Méndez.

Nascuda a Bogotà, Colòmbia, viatja a Espanya per estudiar art el 1985 i viu a Catalunya des de llavors. Va estudiar escultura a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona i va ser artista convidada en el Centre del Vidre de Barcelona per aprendre tècniques i desenvolupar projectes especials. La seva passió per l’escultura la va portar a investigar i conèixer diversos oficis com pupil·la en tallers de mestres en diverses tècniques escultòriques. El seu anhel per donar forma al seu pensament la va portar a estudiar filosofia i a compartir idees i experiències amb grups de treball i de tertúlia durant tots aquests anys.

Així, l’obra en petit format, les seves instal·lacions i les més de 40 escultures monumentals a la natura, es van nodrint d’infinitat de viatges, lectures, converses, investigacions i vivències que han estat part del seu món. El seu esperit queda immers en l’obra. Movent-se entre el concepte, el rigor tècnic i el toc espiritual-vital de les seves obres, Pilar ens dona una escultura clara, directa i lliure.

ES // Cultivar el pensamiento, crear con el espíritu y conocer a fondo el oficio son las premisas que han guiado el trabajo artístico de la escultora Pilar Aldana-Méndez.

Nacida en Bogotá, Colombia, viaja a España para estudiar arte en 1985 i vive en Cataluña desde entonces. Estudió escultura en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y fue artista invitada en el Centro del Vidrio de Barcelona para aprender técnicas y desarrollar proyectos especiales. Su pasión por la escultura le llevó a investigar y conocer diversos oficios como pupila en talleres de maestros en varias técnicas escultóricas. Su anhelo por dar forma a su pensamiento le llevó a estudiar filosofía y a compartir ideas y experiencias con grupos de trabajo y de tertulia durante todos estos años.

Así, la obra en pequeño formato, sus instalaciones y las más de 40 esculturas monumentales en la naturaleza, se van nutriendo de infinidad de viajes, lecturas, conversaciones, investigaciones y vivencias que han sido parte de su mundo. Su espíritu queda inmerso en la obra. Moviéndose entre el concepto, el rigor técnico y el toque espiritual-vital de sus obras, Pilar nos entrega una escultura clara, directa y libre.

Associació Catalana de les Arts del Vidre

The Catalan Association of Glass Arts is a non-profit organization that wants to bring together all artisans and professional artists in the world of glass. The glassmaking tradition in Catalonia is long, and therefore we inherit a particular way of seeing and living glass; it is part of our identity. That is why we want to give glass work, in any of its aspects, the importance it really has. 

CAT // L’Associació Catalana de les Arts del Vidre, és una entitat sense ànim de lucre que vol reunir a tots els artesans, artesanes i artistes professionals del món del vidre. La tradició vidriera a Catalunya és llarga, i per tant, som hereus d’una forma particular de veure i viure el vidre; forma part de la nostra identitat. És per això que volem donar al treball en vidre, en qualsevol de les seves vessants, la importància que realment té.

ES // La Asociación Catalana de las Artes del Vidrio, es una entidad sin ánimo de lucro que quiere reunir a todos los artesanos, artesanas y artistas profesionales del mundo del vidrio. La tradición vidriera en Cataluña es larga, y por tanto, somos herederos de una forma particular de ver y vivir el vidrio; forma parte de nuestra identidad. Por eso queremos dar al trabajo en vidrio, en cualquiera de sus vertientes, la importancia que realmente tiene.