Pilar Aldana, escultora

SYNOPSIS // Al programa l’Altra mirada de Fibracat.tv podem veure i escoltar la Pilar Aldana-Méndez, escultora.

SINOPSI // Al programa l’Altra mirada de Fibracat.tv podem veure i escoltar la Pilar Aldana-Méndez, escultora.

SINOPSIS // Al programa l’Altra mirada de Fibracat.tv podem veure i escoltar la Pilar Aldana-Méndez, escultora.

Pilar Aldana-Méndez

Cultivating thought, creating with the spirit and getting to know the techniques in depth are the premises that have guided the artistic work of the sculptress Pilar Aldana-Méndez.

Born in Bogotá, Colombia, she traveled to Spain to study art in 1985 and has lived in Catalonia ever since. She studied sculpture at the Barcelona Art School and was a guest artist at the Barcelona Glass Center to learn techniques and develop special projects. Her passion for sculpture led her to research and learn about various tecniques as a pupil in private workshops. Her desire to shape her thinking led her to study philosophy and to share ideas and experiences with art groups during all these years.

Thus, the small-format work, her installations and the more than 40 monumental sculptures in nature, are nourished by countless trips, readings, conversations, research and experiences that have been part of her world. Her spirit is immersed in the work. Moving between the concept, the technical rigor and the spiritual-vital touch of her works, Pilar gives us a clear, direct and free sculpture.

CAT // Cultivar el pensament, crear amb l’esperit i conèixer a fons l’ofici són les premisses que han guiat el treball artístic de l’escultora Pilar Aldana-Méndez.

Nascuda a Bogotà, Colòmbia, viatja a Espanya per estudiar art el 1985 i viu a Catalunya des de llavors. Va estudiar escultura a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona i va ser artista convidada en el Centre del Vidre de Barcelona per aprendre tècniques i desenvolupar projectes especials. La seva passió per l’escultura la va portar a investigar i conèixer diversos oficis com pupil·la en tallers de mestres en diverses tècniques escultòriques. El seu anhel per donar forma al seu pensament la va portar a estudiar filosofia i a compartir idees i experiències amb grups de treball i de tertúlia durant tots aquests anys.

Així, l’obra en petit format, les seves instal·lacions i les més de 40 escultures monumentals a la natura, es van nodrint d’infinitat de viatges, lectures, converses, investigacions i vivències que han estat part del seu món. El seu esperit queda immers en l’obra. Movent-se entre el concepte, el rigor tècnic i el toc espiritual-vital de les seves obres, Pilar ens dona una escultura clara, directa i lliure.

ES // Cultivar el pensamiento, crear con el espíritu y conocer a fondo el oficio son las premisas que han guiado el trabajo artístico de la escultora Pilar Aldana-Méndez.

Nacida en Bogotá, Colombia, viaja a España para estudiar arte en 1985 i vive en Cataluña desde entonces. Estudió escultura en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y fue artista invitada en el Centro del Vidrio de Barcelona para aprender técnicas y desarrollar proyectos especiales. Su pasión por la escultura le llevó a investigar y conocer diversos oficios como pupila en talleres de maestros en varias técnicas escultóricas. Su anhelo por dar forma a su pensamiento le llevó a estudiar filosofía y a compartir ideas y experiencias con grupos de trabajo y de tertulia durante todos estos años.

Así, la obra en pequeño formato, sus instalaciones y las más de 40 esculturas monumentales en la naturaleza, se van nutriendo de infinidad de viajes, lecturas, conversaciones, investigaciones y vivencias que han sido parte de su mundo. Su espíritu queda inmerso en la obra. Moviéndose entre el concepto, el rigor técnico y el toque espiritual-vital de sus obras, Pilar nos entrega una escultura clara, directa y libre.

FIBRACAT TV

Television channel with a dual theme: women and technology. This alone differentiates Fibracat TV from other public and private televisions. But in addition, it is a boldly innovative medium in its formats, where digital arts and new social communication technologies come into play.

It is a television channel suitable for all audiences, with a code of ethics that opens its contents to a wide audience, of any gender and age, and whose vocation is the challenge of bringing television back to young adults who do not their concerns are reflected in today’s linear content.

CAT // Canal de televisió amb una doble temàtica : les dones i la tecnologia. Només això ja diferencia Fibracat TV de la resta de televisions públiques i privades. Però, a més, és un mitjà atrevidament innovador en els seus formats, on entren en escena les arts digitals i les noves tecnologies de comunicació social.

És un canal de televisió apte per a tots els públics, amb un codi ètic que obre els seus continguts a una àmplia audiència, de qualsevol gènere i edat, i que té per vocació el repte de tornar a apropar la televisió als adults joves que no veuen reflectides les seves inquietuds en els continguts lineals d’avui.

 

ES // Canal de televisión con una doble temática: las mujeres y la tecnología. Sólo eso ya diferencia a Fibracat TV del resto de televisiones públicas y privadas. Pero, además, es un medio atrevido innovador en sus formatos, donde entran en escena las artes digitales y las nuevas tecnologías de comunicación social.

Es un canal de televisión apto para todos los públicos, cuyo código ético abre sus contenidos a una amplia audiencia, de cualquier género y edad, y que tiene por vocación el reto de volver a acercar la televisión a los adultos jóvenes que no ven reflejadas sus inquietudes en los contenidos lineales de hoy.