Metafísica de las estrellas

SYNOPSIS // Stained glass polyptych made by visual artist Martín La Spina. Year of execution: 2013. Location: commercial offices in the City of La Plata, Buenos Aires, Argentina. Credits: music, piano performer, Guillermo Saidón.

SINOPSI // Políptic vitrall realitzat per l’artista visual Martín La Spina. Any d’execució: 2013. Emplaçament: oficines comercials a la Ciutat de la Plata, Buenos Aires, Argentina. Crèdits: música, intèrpret en piano, Guillermo Saidón.

SINOPSIS // Políptico vitral realizado por el artista visual Martín La Spina. Año de ejecución: 2013. Emplazamiento: oficinas comerciales en la Ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Créditos: música, intérprete en piano, Guillermo Saidón.

Martín La Spina

He was born in La Plata, Argentina, in 1973. He graduated from the Faculty of Arts of the National University of La Plata as a Bachelor and Professor of Plastic Arts with a painting orientation, in 1998.

He began to incorporate glass in his works in 1998, in mosaic works, then, as of 2002, he incorporated leaded stained glass. In 2002 he carried out the annual course “New techniques applied to contemporary stained glass” at the Center del Vidre in Barcelona.

CAT // Va néixer a La Plata, Argentina, el 1973. Va egressar de la Facultat d’Arts de la Universitat Nacional de La Plata com a Llicenciat i Professor d’Arts Plàstiques amb orientació pintura, el 1998.

Va començar a incorporar el vidre a les seves obres el 1998, en treballs de mosaic, després, a partir del 2002, incorpora el vitrall emplomat. El 2002 realitza el curs anual “Noves tècniques aplicades al vitrall contemporani” al Centre del Vidre de Barcelona.

ES // Nació en La Plata, Argentina, en 1973. Egresó de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata como Licenciado y Profesor de Artes Plásticas con orientación pintura, en 1998.

Comenzó a incorporar el vidrio en sus obras en 1998, en trabajos de mosaico, luego, a partir de 2002, incorpora el vitral emplomado. En 2002 realiza el curso anual “Nuevas técnicas aplicadas al vitral contemporáneo” en el Centre del Vidre de Barcelona.