Maestros del vidrio

SYNOPSIS // A unique show that we can take anywhere. Glass, magic, fire, fun. The glass master Diego Rodríguez, shows the craft of glass blowing with his rolling workshop. A night show with glass, fire, lights and fun.

SINOPSI // Un espectacle únic, que podem traslladar a qualsevol lloc. Vidre, màgia, foc, diversió. El mestre del vidre Diego Rodríguez, mostra l’ofici del bufat de vidre amb el seu taller rodant. Un espectacle nocturn amb vidre, foc, llums i diversió.

SINOPSIS // Un espectáculo único, que podemos trasladar a cualquier sitio. Vidrio, magia, fuego, diversión. El maestro del vidrio Diego Rodríguez, muestra el oficio del soplado de vidrio con su taller rodante. Un espectáculo nocturno con vidrio, fuego, luces y diversión.

Diego Rodríguez

I am Diego Rodríguez, Master of glass. I have been working glass blowing techniques absolutely artisanal and traditional way for more than 25 years, as did my teachers, my great-great-grandfather and many others before them.

At that time, blowing glass was a hidden skill that held great secrets because of the fame and prestige it gave to those who did it, to those who hired it, and to those who owned the finished pieces. What was so special before, unfortunately, has been falling into disuse and there are very few of us who still dedicate ourselves to this.

CAT // Sóc Diego Rodríguez, Mestre de l’vidre. Porto més de 25 anys treballant de manera absolutament artesanal i tradicional les tècniques de vidre bufat, com feien els meus mestres, el meu rebesavi i molts altres abans que ells.

En aquell temps, bufar vidre era una perícia oculta que albergava grans secrets per la fama i el prestigi que atorgava als que ho feien, als qui el contractaven i als que posseïen les peces ja acabades. El que abans era tan especial, per desgràcia, ha anat caient en desús i ja som molt pocs els que encara ens dediquem a això.

ES // Soy Diego Rodríguez, Maestro del vidrio. Llevo más de 25 años trabajando de manera absolutamente artesanal y tradicional las técnicas de vidrio soplado, como hacían mis maestros, mi tatarabuelo y otros muchos antes que ellos.

Por aquel entonces, soplar vidrio era una pericia oculta que albergaba grandes secretos por la fama y el prestigio que otorgaba a quienes lo hacían, a quienes lo contrataban y a quienes poseían las piezas ya acabadas. Lo que antes era tan especial, por desgracia, ha ido cayendo en desuso y ya somos muy pocos los que aún nos dedicamos a esto.