Life. Love. Passion: Karen Willenbrink Johnsen & Martin Janecky

SYNOPSIS // Wisdom and Mastery sum up this film. Listen to the wisdom of Karen Willenbrink-Johnsen as she offers insight into Life. Love. Passion. Art, through her narration. Witness the mastery of Martin Janecky’s sculpting and gaffing of Egret Vessel. Film by Derek Klein.

SINOPSI // Saviesa i maestria resumeixen aquesta pel·lícula. Escolteu la saviesa de Karen Willenbrink-Johnsen mentre ofereix una visió de la vida. Amor. Passió. Art, a través de la seva narració. Testimoni el domini de l’escultura i l’escultura d’Egret Vessel de Martin Janecky. Pel·lícula de Derek Klein.

SINOPSIS // Sabiduría y Maestría resumen esta película. Escuche la sabiduría de Karen Willenbrink-Johnsen mientras ofrece información sobre la vida. Amor. Pasión. El arte, a través de su narración. Sea testigo de la maestría de Martin Janecky al esculpir y manipular Egret Vessel. Película de Derek Klein.

Karen Willenbrink-Johnsen

Karen Willenbrink-Johnsen was born in Cincinnati, Ohio in 1960. While attending Ohio University, she took an elective in glass blowing. After graduating from Ohio University with a Bachelor of Fine Arts in Sculpture, Karen was hired to work as a glass blowing assistant. Karen has been fortunate enough to travel extensively, using the opportunities to learn more about the natural world, and as inspiration for her work. She has worked at the Pilchuck Glass School in Washington State since 1987. After starting as a batch girl she went on to work as a gaffer, teaching assistant and instructor. She continues to teach during the summer sessions at Pilchuck, as well as holding classes and seminars at craft schools and colleges throughout the US, Canada and internationally. Karen now has a glass-blowing team of her own and her husband, Jasen, works full time with her as her gaffer. Karen’s first sculptures were of flowers and birds. She still enjoys sculpting birds of prey.

CAT // Karen Willenbrink-Johnsen va néixer a Cincinnati, Ohio el 1960. Mentre assistia a la Universitat d’Ohio, va fer una optativa en bufat de vidre. Després de graduar-se a la Universitat d’Ohio amb una llicenciatura en Belles Arts en Escultura, Karen va ser contractada per treballar com a ajudant de bufat de vidre. Karen ha tingut la sort de viatjar molt, aprofitant les oportunitats per aprendre més sobre el món natural i com a inspiració per al seu treball. Treballa a la Pilchuck Glass School (Washington) des de 1987. Després de començar com a noia de lots, va passar a treballar com a cap, ajudant d’ensenyament i instructora. Continua ensenyant durant les sessions d’estiu a Pilchuck, així com fent classes i seminaris a escoles d’artesania i universitats dels EUA, Canadà i internacionalment. La Karen ara té un equip de bufat de vidre propi i el seu marit, Jasen, treballa a temps complet amb ella com a cap. Les primeres escultures de Karen eren de flors i ocells. Encara li agrada esculpir ocells rapinyaires.

ES // Karen Willenbrink-Johnsen nació en Cincinnati, Ohio, en 1960. Mientras asistía a la Universidad de Ohio, tomó una materia optativa en soplado de vidrio. Después de graduarse de la Universidad de Ohio con una Licenciatura en Bellas Artes en Escultura, Karen fue contratada para trabajar como asistente de soplado de vidrio. Karen ha tenido la suerte de viajar mucho, aprovechando las oportunidades para aprender más sobre el mundo natural y como inspiración para su trabajo. Ha trabajado en la Pilchuck Glass School (Washington) desde 1987. Después de comenzar como una chica de lotes, pasó a trabajar como encargada, asistente de enseñanza e instructora. Continúa enseñando durante las sesiones de verano en Pilchuck, además de impartir clases y seminarios en escuelas y universidades de artesanía en los EE.UU., Canadá e internacionalmente. Karen ahora tiene su propio equipo de soplado de vidrio y su esposo, Jasen, trabaja a tiempo completo con ella. Las primeras esculturas de Karen fueron de flores y pájaros. Todavía disfruta esculpiendo aves rapaces.

Derek Klein

Derek Klein is an independent Producer/Director with a focus on documenting glass art and automobiles. Fine art, beautiful cars and the craftsmanship that goes in to both of them are what inspires Derek in his work.

CAT // Derek Klein és un productor/director independent centrat en la documentació de l’art del vidre i els automòbils. Les belles arts, els cotxes preciosos i l’artesania de tots dos són el que inspira a Derek en la seva obra.

ES // Derek Klein es un productor/director independiente que se especializa en documentar el arte en vidrio y los automóviles. Las bellas artes, los hermosos autos y la artesanía que se encuentra en ambos son lo que inspira a Derek en su trabajo.