L’Altra Mirada

SYNOPSIS // L’Altra Mirada: Nuria Torrente, glass artist.

SINOPSI // L’Altra Mirada: Nuria Torrente, artista del vidre.

SINOPSIS // L’Altra Mirada: Nuria Torrente, artista del vidrio.

Núria Torrente

Graduated in Art History from the University of Barcelona (2000). Formed at the Fundació Centre del Vidre de Barcelona in the courses of Restoration, Creation of stained glass and Design for Architecture (1998).

From the beginning I focused my attention on jewelry and the small format. I have always liked the idea of ​​endowing my work with emotional meaning. So if glass has always been my language, jewelry is the perfect voice to carry with me those small handmade jewels that contain memories or concepts important to me.

CAT // Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2000). Formada en la Fundació Centre del Vidre de Barcelona en els cursos de Restauració, Creació de vidrieres i Disseny per a l’Arquitectura (1998).

Des d’un principi vaig centrar la meva atenció en la joieria i en el petit format. Sempre m’ha agradat la idea de dotar a la meva obra amb un significat emocional. Així que si el vidre ha estat sempre el meu llenguatge, la joieria és la veu perfecta per a portar amb mi aquestes petites joies artesanals que contenen en el seu interior records o conceptes importants per a mi.

ES // Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona (2000). Formada en la Fundació Centre del Vidre de Barcelona en los cursos de RestauraciónCreación de vidrieras y Diseño para la Arquitectura (1998).

Desde un principio centré mi atención en la joyería y en el pequeño formato. Siempre me ha gustado la idea de dotar a mi obra con un significado emocional. Así que si el vidrio ha sido siempre mi lenguaje, la joyería es la voz perfecta para llevar conmigo esas pequeñas joyas artesanales que contienen en su interior recuerdos o conceptos importantes para mí.

FIBRACAT TV

Television channel with a dual theme: women and technology. This alone differentiates Fibracat TV from other public and private televisions. But in addition, it is a boldly innovative medium in its formats, where digital arts and new social communication technologies come into play.

It is a television channel suitable for all audiences, with a code of ethics that opens its contents to a wide audience, of any gender and age, and whose vocation is the challenge of bringing television back to young adults who do not their concerns are reflected in today’s linear content.

CAT // Canal de televisió amb una doble temàtica : les dones i la tecnologia. Només això ja diferencia Fibracat TV de la resta de televisions públiques i privades. Però, a més, és un mitjà atrevidament innovador en els seus formats, on entren en escena les arts digitals i les noves tecnologies de comunicació social.

És un canal de televisió apte per a tots els públics, amb un codi ètic que obre els seus continguts a una àmplia audiència, de qualsevol gènere i edat, i que té per vocació el repte de tornar a apropar la televisió als adults joves que no veuen reflectides les seves inquietuds en els continguts lineals d’avui.

 

ES // Canal de televisión con una doble temática: las mujeres y la tecnología. Sólo eso ya diferencia a Fibracat TV del resto de televisiones públicas y privadas. Pero, además, es un medio atrevido innovador en sus formatos, donde entran en escena las artes digitales y las nuevas tecnologías de comunicación social.

Es un canal de televisión apto para todos los públicos, cuyo código ético abre sus contenidos a una amplia audiencia, de cualquier género y edad, y que tiene por vocación el reto de volver a acercar la televisión a los adultos jóvenes que no ven reflejadas sus inquietudes en los contenidos lineales de hoy.