LABORDA

SYNOPSIS// Carlos Laborda has been working with glass for more than 25 years from the city of Palencia. His trade as a glazier has combined it with his other great passion, motorcycles.

SINOPSI // Carlos Laborda porta més de 25 anys treballant amb vidre des de la ciutat de Palència. El seu ofici de vidrier l’ha compaginat amb la seva altra gran passió, les motocicletes.

SINOPSIS // Carlos Laborda lleva más de 25 años trabajando con vidrio desde la ciudad de Palencia. Su oficio de vidriero lo ha compaginado con su otra gran pasión, las motocicletas.

Carlos Laborda

After 4 years of artistic training at the School of Arts in Palencia and 2 years of specific work in the Glass Workshop of the Cathedral of Palencia, Vidrieras Laborda was born. From this moment on, they began to develop their own quality work that has not stopped offering solutions with a high percentage of satisfaction, both technically and at the level of design and quality of the materials used.

CAT // Després de 4 anys de formació artística a l’Escola d’Arts de Palència i 2 anys de treball específic al Taller de Vidre de la Catedral de Palència, va ser quan va néixer Vidrieres Laborda. A partir d’aquest moment es va començar a desenvolupar un treball propi de qualitat que no ha parat d’oferir solucions amb un alt percentatge de satisfacció, tant tècnic com a nivell de disseny i qualitat dels materials utilitzats.

ES // Después de 4 años de formación artística en la Escuela de Artes de Palencia y 2 años de trabajo especifico en el Taller de Vidrio de la Catedral de Palencia, fue cuando nació Vidrieras Laborda. A partir de este momento se empezó a desarrollar un trabajo propio de calidad que no ha parado de ofrecer soluciones con un alto porcentaje de satisfacción, tanto técnico como a nivel de diseño y calidad de los materiales utilizados.

Pablo García Sanz

Born in Valladolid and graduated in Audiovisual Communication from the UEMC. He has directed multiple short films until 2018 when he released his first documentary feature “¡Folk! A look at traditional music ”that won, among other awards, the Espiello Choven Award for the best documentary at the Sobrarbe International Ethnographic Film Festival in 2019.

He alternates his directing work with that of directing photography with feature films such as “Eigteam” by director Juan Rodriguez Briso. Since 2020 he has been a member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences of Spain.

CAT // Nascut a Valladolid i Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UEMC. Ha dirigit múltiples curtmetratges fins a l’any 2018 que va estrenar el seu primer llargmetratge documental “Folk! Una mirada a la música tradicional “que va obtenir, entre altres reconeixements, el Premi Espiello Choven a el millor documental al Festival Internacional de Cinema Etnogràfic de Sobrarbe en 2019.

Alterna la seva tasca de direcció, amb el de direcció de fotografia amb llargmetratges com “Eigteam” de el director Juan Rodriguez Briso. Des de l’any 2020 és membre de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya.

ES // Nacido en Valladolid y Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UEMC. Ha dirigido múltiples cortometrajes hasta el año 2018 que estrenó su primer largometraje documental “¡Folk! Una mirada a la música tradicional” que obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio Espiello Choven al mejor documental en el Festival Internacional de Cine Etnográfico de Sobrarbe en 2019.

Alterna su labor de dirección, con el de dirección de fotografía con largometrajes como “Eigteam” del director Juan Rodriguez Briso. Desde el año 2020 es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.