La Pèrdua 3

SYNOPSIS // In 2015, in the Degree in Arts and Design at the Escola Massana, a center attached to the Autonomous University of Barcelona, ​​a project was created based on personal experience. This project shows the feelings and the fact of losing someone important in life and all that it entails. These three conceptual art videos show the succession of different events that happen in life and their outcomes. We start from a healthy person, both physically and psychologically, as time goes on we degrade and deteriorate due to external and internal effects. The cotton healing element helps us and teaches us that if we break we can rebuild ourselves and move on, however, everything has an end and each in different ways. There are three videos, as there are many situations of loss of the people we love, there could be more with different beginnings and endings, always depending on the story of each.

SINOPSI // L’any 2015 en el Grau en Arts i Disseny de l’Escola Massana centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, es va crear un projecte a partir d’una experiència personal. En aquest projecte es mostra els sentiments i el fet de perdre algú important a la vida i tot el que comporta. Aquests tres vídeos d’art conceptual mostren la successió de diferents fets que passen a la vida i els seus desenllaços. Partim d’una persona sana, tant físicament com psicològicament, a mesura que passa el temps ens anem degradant i deteriorant per efectes externs i interns. El cotó element curatiu ens ajuda i ens ensenya que si ens trenquem ens podem reconstruir i continuar endavant, no obstant, tot té una fi i cadascun de diferents maneres. Hi ha tres vídeos, ja que hi ha moltes situacions de pèrdues de les persones que estimem, en podrien haver-hi més amb diferents principis i finals, sempre depenent de la història de cadascun.

SINOPSIS // En 2015 en el Grado en Artes y Diseño de la Escuela Massana centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​se creó un proyecto a partir de una experiencia personal. En este proyecto se muestra los sentimientos y el perder a alguien importante en la vida y todo lo que conlleva. Estos tres vídeos de arte conceptual muestran la sucesión de distintos hechos que ocurren en la vida y sus desenlaces. Partimos de una persona sana, tanto física como psicológicamente, a medida que pasa el tiempo nos vamos degradando y deteriorando por efectos externos e internos. El algodón elemento curativo nos ayuda y nos enseña que si nos rompimos podemos reconstruirnos y seguir adelante, sin embargo, todo tiene un fin y cada uno de diferentes maneras. Hay tres vídeos, ya que hay muchas situaciones de pérdidas de las personas que amamos, podrían haber más con diferentes principios y finales, siempre dependiendo de la historia de cada uno.

Cristina Bartrès

My research in the world of glass begins with my studies, in the degree in Arts and Design at the Massana school, a center attached to the UAB, where I began my work with glass, I then did the degree in Conservation and Restoration of Cultural Heritage at the UB, and there I headed to the conservation and restoration of glass and graphic document.

Finally, I did my Master’s degree in Artistic Heritage Analysis and Management at the UAB given the opportunity to study the craft of glass, a state of the art the current state of glass in Catalonia in 2021.

I’ve always been interested in the world of glass and I’ve always incorporated it into my studies, that way I could understand glass from different perspectives.

I am currently carrying out various conservation and restoration projects inside of my two specialties and doing different collaborations with different institutions within the world of glass.

 CAT // La meva recerca en el món del vidre comença amb els meus estudis, en el grau en Arts i Disseny a l’escola Massana centre adscrit a la UAB, on allà vaig començar la meva obra amb vidre, seguidament vaig fer el grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals a la UB, i allà em vaig encaminar a la conservació i restauració de vidre i document gràfic.

Finalment, he fet el Màster en Anàlisis i Gestió de Patrimoni Artístic a la UAB que m’ha donat l’oportunitat de poder fer l’estudi sobre l’ofici del vidre, un estat de la qüestió sobre l’actualitat del vidre a Catalunya l’any 2021.

Sempre m’ha interessat el món del vidre i sempre l’he incorporat en els meus estudis, d’aquesta manera he pogut entendre el vidre des de diferents perspectives.

Actualment, estic portant a terme diferents projectes de conservació i restauració dins de les meves dues especialitats i fent diferents col·laboracions amb diferents institucions dins del món del vidre.

ES // Mi investigación en el mundo del vidrio comienza con mis estudios, en el grado en Artes y Diseño en la escuela Massana centro adscrito a la UAB, donde allí empecé mi obra con cristal, seguidamente hice el grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la UB, y allí me encaminé a la conservación y restauración de vidrio y documento gráfico.

Finalmente, he realizado el Máster en Análisis y Gestión de Patrimonio Artístico en la UAB que me ha hecho dado la oportunidad de poder hacer el estudio sobre el oficio del vidrio, un estado de la cuestión sobre la actualidad del vidrio en Cataluña en 2021.

Siempre me ha interesado el mundo del vidrio y siempre lo he incorporado a mis estudios, de esta forma he podido entender el vidrio desde diferentes perspectivas.

Actualmente, estoy llevando a cabo diferentes proyectos de conservación y restauración dentro de mis dos especialidades y haciendo diferentes colaboraciones con diferentes instituciones dentro del mundo del vidrio.