Katharine Coleman | Glassworker at The Gloucestershire Guild Of Craftsmen

SYNOPSIS// Born in Sutton Coldfield 1949, Katharine Coleman is a freelance glass engraver and designer. She was taught point, drill and copper wheel engraving on glass by Peter Dreiser at Morley College, Lambeth from 1984-7 and continues to explore these techniques at her workshop in Clerkenwell.

SINOPSI // Nascuda a Sutton Coldfield el 1949, Katharine Coleman és una gravadora i dissenyadora de vidre. Peter Dreiser li va ensenyar el gravat de puntes, trepants i rodes de coure sobre vidre al Morley College, Lambeth entre 1984 i 1987 i continua explorant aquestes tècniques al seu taller de Clerkenwell.

SINOPSIS // Nacida en Sutton Coldfield en 1949, Katharine Coleman es diseñadora y grabadora de vidrio. Peter Dreiser le enseñó a grabar con punta, taladro y rueda de cobre en vidrio en Morley College, Lambeth, de 1984 a 1987, y continúa explorando estas técnicas en su taller en Clerkenwell.

Katharine Coleman

Katharine Coleman (b. Sutton Coldfield, W Midlands 1949) was taught point, drill and copper wheel engraving on glass by Peter Dreiser at Morley College, Lambeth from 1984-7 and continues to explore these techniques in her workshop at Cockpit Arts Holborn in London.

Katharine’s work requires close collaboration with glassblowers Potter Morgan Glass. She engraves on clear lead crystal forms, which have been overlaid with a thin layer of coloured glass, blown to her design. Once blown, the top surface of the glass is cut away and polished, usually with the assistance of Steve Frey at Cold Glass Workshop, so one can see inside the piece. The glass is then cut and engraved on the outside surface. The reflection of the engraving on the outside of the vessel is seen as a miniature inner vessel, although there is nothing but clear glass there. The optical properties of glass fascinate her and provide a rich world for the artist.

CAT // A Katharine Coleman (n. Sutton Coldfield, W Midlands el 1949) Peter Dreiser li va ensenyar el gravat de puntes, trepants i rodes de coure sobre vidre al Morley College, Lambeth entre 1984 i 1987 i continua explorant aquestes tècniques al seu taller a Cockpit Arts Holborn a Londres.

El treball de Katharine requereix una estreta col·laboració amb els bufadors de vidre Potter Morgan Glass. Grava en formes de cristall de plom transparent, que s’han superposat amb una fina capa de vidre de colors, bufat segons el seu disseny. Un cop bufat, la superfície superior del vidre es talla i es polida, normalment amb l’ajuda de Steve Frey a Cold Glass Workshop, de manera que es pugui veure l’interior de la peça. A continuació, el vidre es talla i es grava a la superfície exterior. El reflex del gravat a l’exterior del recipient es veu com un recipient interior en miniatura, tot i que no hi ha més que vidre clar. Les propietats òptiques del vidre la fascinen i proporcionen un món ric a l’artista.

ES // Katharine Coleman (n. Sutton Coldfield, W Midlands 1949) aprendió grabado de puntas, taladros y ruedas de cobre en vidrio de Peter Dreiser en Morley College, Lambeth de 1984 a 1987 y continúa explorando estas técnicas en su taller en Cockpit Arts Holborn en Londres.

El trabajo de Katharine requiere una estrecha colaboración con los sopladores de vidrio Potter Morgan Glass. Ella graba en formas transparentes de cristal de plomo, que han sido superpuestas con una fina capa de vidrio coloreado, soplado según su diseño. Una vez soplado, la superficie superior del vidrio se corta y se pule, generalmente con la ayuda de Steve Frey en Cold Glass Workshop, para que se pueda ver el interior de la pieza. Luego, el vidrio se corta y se graba en la superficie exterior. El reflejo del grabado en el exterior de la vasija se ve como una vasija interior en miniatura, aunque allí no hay nada más que vidrio transparente. Las propiedades ópticas del vidrio la fascinan y proporcionan un mundo rico para el artista.

The Gloucestershire Guild Of Craftsmen

The Gloucestershire Guild of Craftsmen is a charitable membership organisation made up of designer-makers. The Guild organises exhibitions, demonstrations and workshops offering invaluable resources for those wishing to participate in or learn about the world of craft and design.

CAT // El Gremi d’Artesans de Gloucestershire és una organització benèfica integrada per dissenyadors. El Gremi organitza exposicions, demostracions i tallers que ofereixen recursos inestimables per a aquells que vulguin participar o conèixer el món de l’artesania i el disseny.

 

ES // El Gremio de Artesanos de Gloucestershire es una organización benéfica compuesta por diseñadores y creadores. El Gremio organiza exposiciones, demostraciones y talleres que ofrecen recursos invaluables para aquellos que deseen participar o aprender sobre el mundo de la artesanía y el diseño.