Jorge Aragone, artesano vidriero

 SYNOPSIS // We enter the workshop of Jorge Aragone, a glass maker resident in Barcelona, ​​and a great lover of Catalan Modernism who dedicates his profession to the restoration and conservation of the work of great artists such as Gaudi, Domenech i Muntaner i Pug i Cadafalch, while reflecting his great passion for this movement in his new works.

SINOPSI // Ens endinsem al taller de Jorge Aragone, artesà vidrier resident a Barcelona, ​​i gran enamorat del Modernisme català que dedica la seva professió a la restauració i conservació de l’obra de grans artistes com Gaudi, Domènech i Muntaner i Pug i Cadafalch, mentre reflecteix la seva gran passió per aquest moviment a les seves obres noves.

SINOPSIS // Nos adentramos en el taller de Jorge Aragone, artesano vidriero residente en Barcelona, y gran enamorado del Modernismo catalán que dedica su profesión a la restauración y conservación de la obra de grandes artistas como Gaudi, Domenech i Muntaner i Pug i Cadafalch, mientras refleja su gran pasión por dicho movimiento en sus obras nuevas.

Jorge Aragone

Throughout forty years of business, he has carried out important restorations and creations of new construction. Casa Batlló (Gaudí), Hospital de Sant Pau (Doménech i Montaner), Casa Lleó Morera (Doménech i Montaner), Santa Margarida de Mallorca Church, Sa Torre Church, also in Mallorca and numerous modernist buildings throughout Catalonia, are among their restorations.

In new construction, he has carried out work in Argentina, Costa Rica, the United States, England, France and Spain. He has carried out projects with architects and interior designers, as well as his own designs.

Other works by Aragone are exhibited and sold in his workshop in Barcelona and travel to different places in the world such as San Francisco, Hannover or Paris, among others.

CAT // Al llarg de quaranta anys d’ofici, ha fet importants restauracions i creacions d’obra nova. Casa Batlló (Gaudí) , Hospital de Sant Pau (Domènech i Montaner), Casa Lleó Morera (Domènech i Montaner), Església Santa Margarida de Mallorca, Església de Sa Torre, també a Mallorca i nombrosos edificis modernistes de tot Catalunya, es compten entre restauracions.

A obra nova, ha dut a terme treballs a Argentina, Costa Rica, Estats Units, Anglaterra, França i Espanya. Tant ha realitzat projectes amb arquitectes i interioristes com dissenys propis.

Altres obres d’Aragó s’exposen i es venen al seu taller de Barcelona i viatgen a diferents llocs del món com San Francisco, Hannover o París, entre d’altres.

ES // A lo largo de cuarenta años de oficio, ha realizado importantes restauraciones y creaciones de obra nueva. Casa Batlló (Gaudí) , Hospital de Sant Pau (Doménech i Montaner), Casa Lleó Morera (Doménech i Montaner), Iglesia Santa Margarida de Mallorca, Iglesia de Sa Torre, también en Mallorca y numerosos edificios modernistas de toda Catalunya, se cuentan entre sus restauraciones.

En obra nueva, ha llevado a cabo trabajos en Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. Tanto ha realizado proyectos con arquitectos e interioristas, como diseños propios.

Otras obras de Aragone se exponen y venden en su taller de Barcelona y viajan a diferentes lugares del mundo como San Francisco, Hannover o París, entre otros.

Toni Cervantes

Comic artist, theater actor, radio host, fanzine editor, writer and philosopher. Since he was a child, Toni Cervantes has been passionate about art and culture. He studied at the Bande à Part Film School, where he directed several shorts and wrote scripts for other students. He has produced more than 50 interviews for radio and video with personalities from culture and politics.

As a filmmaker, he has participated in the direction of different projects such as “In the same way” (video clip), “Familia Encants” (Documentary), “Cuestión de Honor” (short film), “Carlos” (short film) “Let’s Reveal” (video clip ), “Mugrelinda” (video clip). Currently directing the horror short film “Tan Solo Un Reflejo” starring Macarena Gómez and the documentary “Moreen”, among other projects.

CAT // TONI CERVANTES: Dibuixant de còmic, actor de teatre, locutor de ràdio, editor de fanzines, escriptor i filòsof. Des de petit Toni Cervantes és un apassionat de l’art i la cultura. Va estudiar a Bande à Part Film School, on va dirigir diversos curts i va escriure guions per a altres estudiants. Ha produït més de 50 entrevistes per a ràdio i vídeo a personatges de la cultura i la política.

Com a cineasta ha participat en la direcció de diferents projectes com “De la mateixa manera” (videoclip), “Família Encants” (Documental), “Qüestió d’Honor” (curtmetratge), “Carlos” (curtmetratge) “Let’s Reveal” (videoclip ), “Mugrelinda” (videoclip). Actualment dirigint curtmetratge de terror protagonitzat per Macarena Gómez “Tan Sólo Un Reflejo” i el documetal “Moreen”, entre altres projectes.

ES // TONI CERVANTES: Dibujante de cómic, actor de teatro, locutor de radio, editor de
fanzines, escritor y filósofo. Desde niño Toni Cervantes es un apasionado del arte y la cultura. Estudió en Bande à Part Film School, donde dirigió varios cortos y escribió guiones para otros estudiantes. Ha producido más de 50 entrevistas para radio y video a personajes de la cultura y la política.

Como cineasta ha participado en la dirección de diferentes proyectos como “De la misma manera” (videoclip), “Familia Encants” (Documental), “Cuestión de Honor” (cortometraje), “Carlos”(cortometraje) “Let’s Reveal” (videoclip), “Mugrelinda” (videoclip). Actualmente dirigiendo cortometraje de terror protagonizado por Macarena Gómez “Tan Sólo Un Reflejo” y el documetal “Moreen”, entre otros proyectos.

 

Xavi Miralles

I study Direction and Production of Video, cinema and TV at the IDEP school in Barcelona, ​​and Film Script at
the University of Performing and Cinematographic Arts (UACE). Director and producer of the documentaries “Familia Encants” and “Cincomos”, his cinematographic facet focuses on the most social and human, narrated through the experiences of the people who star in these projects.

Currently, he is immersed in the “Essence of Art” project, an artistic-social project that aims to create a large Artistic community, which aims to promote communication, education and social connection through the arts.

CAT // XAVI MIRALLES: Estudi Direcció i Producció de Video, cinema i TV a l’escola IDEP de Barcelona, ​​i Guió cinematogràfic a la Universitat de les Arts Escèniques i Cinematogràfiques (UACE). Director i productor dels documentals “Familia Encants” i “Cincómos”, la seva faceta cinematogràfica se centra en la basant més social i humana, narrat a través de les pròpies vivències de les persones que protagonitzen aquests projectes.

Actualment, es troba immers en el projecte Essència de l’Art, un projecte artisticosocial que pretén crear una gran comunitat Artística, que pretén fomentar la comunicació, l’educació i la connexió social a través de les arts.

ES // XAVI MIRALLES: Estudio Dirección y Producción de Video, cine y Tv en la escuela IDEP de Barcelona, y Guion cinematográfico en la Universidad de las Artes Escénicas y Cinematográficas (UACE). Director y productor de los documentales “Familia Encants” y “Cincómos”, su faceta cinematográfica se centra en la basante más social y humana, narrado a través de las propias vivencias de las personas que protagonizan dichos proyectos.

Actualmente, se encuentra inmerso en el proyecto “Esencia del Arte”, un proyecto artístico-social que pretende crear una gran comunidad Artística, que pretende fomentar la comunicación, la educación y la conexión social a través de las artes.