Inspiració

SYNOPSIS // Poetry made audiovisual presented to the artist Jordi Traveria.

SINOPSI // Poesia feta audiovisual que presenta a l’artista Jordi Traveria.

SINOPSIS // Poesía hecha audiovisual que presenta al artista Jordi Traveria.

Jordi Traveria

He studied Ceramics at the Escola Massana and the Escola Industrial de Barcelona. Later, at the Fundació Center del Vidre, in the same city, he learned different techniques of glass art.

Terracotta and glass are materials that have been driving him to create pieces and shape his artistic interests for 20 years. The alchemical process of transformation that the materials inside the oven undergo, at 900 degrees, is their reason for constant research and artistic practice.

 

CAT // Es va formar en Ceràmica a l’Escola Massana i a l’Escola Industrial de Barcelona. Posteriorment, a la Fundació Centre del Vidre, a la mateixa ciutat, va aprendre diferents tècniques d’art en vidre.

La terra cuita i el vidre són materials que des de fa 20 anys li generen l’impuls de crear peces i donar forma a les seves inquietuds artístiques. El procés alquímic de transformació que experimenten els materials dins el forn, a 900 graus, és el seu motiu de recerca i pràctica artística constant.

 

ES // Se formó en Cerámica en la Escuela Massana y en la Escuela Industrial de Barcelona. Posteriormente, en la Fundación Centro del Vidrio, en la misma ciudad, aprendió diferentes técnicas de arte en vidrio.

La tierra cocida y el vidrio son materiales que desde hace 20 años le generan el impulso de crear piezas y dar forma a sus inquietudes artísticas. El proceso alquímico de transformación que experimentan los materiales dentro del horno, a 900 grados, es su motivo de investigación y práctica artística constante.

Julià Rocha Pujol

Julià Rocha Pujol has been an audiovisual director since 2010.

During these years he has worked as a freelancer with his audiovisual production company ApertureAudiovisuals and has also collaborated with other audiovisual companies. He has made audiovisual productions in state and European projects and has specialized in tourism, artistic and cultural promotion. In his projects he gives audiovisual openness to the ideas of his clients with the same sensitivity with which one loves what he does and wants to transmit it for the first time. Renewing and improving every day.

CAT // Julià Rocha Pujol és realitzador audiovisual des de l’any 2010.

Durant aquests anys ha treballat com a freelance amb la seva productora audiovisual ApertureAudiovisuals i també ha col·laborat en d’altres empreses audiovisuals. Ha realitzat produccions audiovisuals en projectes estatals i europeus i s’ha anat especialitzant en la promoció turística, artística i cultural. En els seus projectes dona obertura audiovisual a les idees dels seus clients amb la mateixa sensibilitat amb la qual un estima el que fa i ho vol transmetre per primer cop. Renovant-se i millorant cada dia.

 

ES // Julià Rocha Pujol es realizador audiovisual desde el año 2010.

Durante estos años ha trabajado como freelance con su productora audiovisual ApertureAudiovisuals y también ha colaborado en otras empresas audiovisuales. Ha realizado producciones audiovisuales en proyectos estatales y europeos y se ha ido especializando en la promoción turística, artística y cultural. En sus proyectos mujer apertura audiovisual a las ideas de sus clientes con la misma sensibilidad con la que uno ama lo que hace y lo quiere transmitir por primera vez. Renovándose y mejorando cada día.