HANDS ON GLASS 2

SYNOPSIS// Episode 2 in short-documentary format of the miniseries Hands On Glass, dedicated to the world of artistic glass, which explores the commitment to life and work of artists and craftsmen Quim Falcó and Txell Tembleque who use glass as the main material to develop the his works.

SINOPSI // Episodi 2 en format curt-documental de la minisèrie Hands On Glass, dedicada al món del vidre artístic, que explora el compromís de vida i obra dels artistes i artesans Quim Falcó i Txell Tembleque que utilitzen el vidre com a material principal per a desenvolupar les seves obres.

SINOPSIS // Episodio 2 en formato corto-documental de la miniserie Hands On Glass, dedicada al mundo del vidrio artístico, que explora el compromiso de vida y obra de los artistas y artesanos Quim Falcó y Txell Tembleque que utilizan el vidrio como material principal para desarrollar sus obras.

Meritxell Tembleque & Joaquim Falcó

We are motivated by the feeling of belonging to nature, we like to feel part of this unity.

For us, glass represents, like no other material, the transformation and constant flow of matter. We feel it as an expression of the polarity of nature: solid and liquid, permanent and impermanent; as a paradox of the world, of flow and constant change.

CAT // Ens motiva el sentiment de pertinença a la natura, ens agrada sentir-nos part d’aquesta unitat. Per nosaltres el vidre representa, com cap altre material, la transformació i el fluir constant de la matèria. El sentim com una expressió de la polaritat de la natura: sòlid i lìquid, permanent i impermanent; com una paradoxa del mòn, del fluir i del canvi constant.

ES // Nos motiva el sentimiento de pertenencia a la naturaleza, nos gusta sentirnos parte de esta unidad. Para nosotros el vidrio representa, como ningún otro material, la transformación y el fluir constante de la materia. Lo sentimos como una expresión de la polaridad de la naturaleza: sólido y líquido, permanente e impermanente; como una paradoja del mundo, del fluir y del cambio constante.

Àlex Reig

Àlex Reig, Barcelona 1969: Multidisciplinary artist living in Finland who develops his artistic activity between sculpture, photography, graphic design and recently in the field of video creation and who in the last two decades has carried out artistic projects covering the exhibition and audiovisual field at national and international level.

CAT // Àlex Reig , Barcelona 1969: Artista multidisciplinari resident a Finlàndia que desenvolupa la seva activitat artística entre l’escultura, la fotografia, el disseny gràfic i recentment en el camp de la vídeo creació i que en les ultimes dues dècades ha realitzat projectes artístics abastant l’àmbit expositiu i audiovisual a nivell nacional i internacional.

ES // Àlex Reig , Barcelona 1969: Artista multidisciplinar residente en Finlandia que desarrolla su actividad artística entre la escultura, la fotografía, el diseño grafico y recientemente en el campo de la video creación y que en las ultimas dos décadas ha realizado proyectos artísticos abarcando el ámbito expositivo y audiovisual a nivel nacional e internacional.