El héroe invisible

SYNOPSIS // The documentary “The invisible hero” shows the infinite ways of handcrafting a noble material such as glass to obtain unique and imperishable pieces. Arisen from the project “Sí chef!” and thanks to the artistic studio 40plumas specialized in the production of traditional glass by Dani and Bianca, Barry Paulson, Pere Pueyo, Miriam Cernuda, Leire Pérez and Juan Carboneras created unique glass pieces related to the world of gastronomy.

SINOPSI // El documental “L’heroi invisible” mostra les infinites maneres de treballar artesanalment un material noble com és el vidre per obtenir peces úniques i imperecederes. Sorgit a partir del projecte “Sí xef!” i gràcies a l’estudi artístic 40plumas especialitzat en l’elaboració de vidre tradicional de Dani i Bianca, Barry Paulson, Pere Pueyo, Miriam Cernuda, Leire Pérez i Juan Carboneras van crear peces de vidre úniques relacionades amb el món de la gastronomia.

SINOPSIS // El documental “El héroe invisible” muestra las infinitas maneras de trabajar artesanalmente un material noble como es el vidrio para obtener piezas únicas e imperecederas. Surgido a partir del proyecto “Sí chef!” y gracias al estudio artístico 40plumas especializado en la elaboración de vidrio tradicional de Dani y Bianca, Barry Paulson, Pere Pueyo, Miriam Cernuda, Leire Pérez y Juan Carboneras crearon piezas de vidrio únicas relacionadas con el mundo de la gastronomía.

40 Plumas

40plumas was born as an artistic studio. In his constant search, he plays with the material to break the limits of his knowledge. Experts in the hot and cold techniques of artistic glass, they mix and compose new working methods that allow them to express themselves. From that passion and dedication comes the dialogue with other artists, architects and designers to meet the needs of different and specific projects. Creativity, technique and experimentation work in unison with original results.

CAT // 40plumes neix com a estudi artístic. En la cerca constant, juga amb el material per trencar amb els límits del seu coneixement. Experts en les tècniques en calent i en fred del vidre artístic, barregen i componen nous mètodes de treball que els permetin expressar-se. D’aquesta passió i dedicació en sorgeix el diàleg amb altres artistes, arquitectes i dissenyadors per cobrir les necessitats de projectes diferents i específics. Creativitat, tècnica i experimentació treballen a l’uníson amb resultats originals.

ES // 40plumas nace como estudio artístico. En su búsqueda constante, juega con el material para romper con los límites de su conocimiento. Expertos en las técnicas en caliente y en frío del vidrio artístico, mezclan y componen nuevos métodos de trabajo que les permitan expresarse. De esa pasión y dedicación surge el diálogo con otros artistas, arquitectos y diseñadores para cubrir las necesidades de proyectos diferentes y específicos. Creatividad, técnica y experimentación trabajan al unísono con resultados originales.