EL ALMA DEL VACIO – SANSCRITO

SYNOPSIS// Video made for the work SANSCRIT – THE SOUL OF EMPTINESS
for the Lih Pao International Sculpture collection, Taiwan.
Sculptures in Glass and Ceramics.

The soul of emptiness is the creative soul, the hidden force that gives meaning to existence. The soul of fire, earth and water beats in the works of ceramics and glass, it is part of them, it is the footprint always present.

The Sanskrit inscriptions engraved on the glass pieces evoke the elements of nature. They are sounds made form, forms that create a language. They are Earth, Water, Air, Fire and Ether. With its presence I create a space that invites silence and meditation. The pieces into their clay vessels are accompanied by elements that harmonize the set, the silk veils, the fire of the candles and colored elements.

SINOPSI // Vídeo realitzat per a l’obra SANSCRIT – L’ÀNIMA DEL BUIT
per a la col·lecció Lih Pao International Sculpture, Taiwan.
Escultures en Vidre i Cerámica.

L´ànima del buit és l´ànima creadora, la força oculta que dóna sentit al´existència. L’ànima del foc, de la terra i de l’aigua batega a les obres de ceràmica i vidre, n’és part, és la petjada sempre present.

Les inscripcions del sanscrit gravades a les peces de vidre evoquen els elements de la natura. Es tracta de sons fets forma, formes que creen un llenguatge. Són Terra, Aigua, Aire, Foc i Èter. Amb la seva presència creo un espai que convida al silenci i a la meditació. Les obres als seus atuells de fang van acompanyades d’elements que harmonitzen el conjunt, els vels de seda, el foc de les espelmes i elements de colors.

SINOPSIS // Video realizado para la obra SANSCRITO – EL ALMA DEL VACÍO
para la colección Lih Pao International Sculpture, Taiwan.
Esculturas en Vidrio y Cerámica.

El alma del vacío es el alma creadora, la fuerza oculta que da sentido a la existencia. El alma del fuego, de la tierra y del agua late en las obras de cerámica y vidrio, es parte de ellas, es la huella siempre presente.

Las inscripciones del sanscrito grabadas en las piezas de vidrio evocan los elementos de la naturaleza. Son sonidos hechos forma, formas que crean un lenguaje. Son Tierra, Agua, Aire, Fuego y Éter. Con su presencia creo un espacio que invita al silencio y a la meditación. Las obras en sus vasijas de barro van acompañadas de elementos que armonizan el conjunto, los velos de seda, el fuego de las velas y elementos de colores.

Pilar Aldana-Méndez

Cultivating thought, creating with the spirit and getting to know the techniques in depth are the premises that have guided the artistic work of the sculptress Pilar Aldana-Méndez.

Born in Bogotá, Colombia, she traveled to Spain to study art in 1985 and has lived in Catalonia ever since. She studied sculpture at the Barcelona Art School and was a guest artist at the Barcelona Glass Center to learn techniques and develop special projects. Her passion for sculpture led her to research and learn about various tecniques as a pupil in private workshops. Her desire to shape her thinking led her to study philosophy and to share ideas and experiences with art groups during all these years.

Thus, the small-format work, her installations and the more than 40 monumental sculptures in nature, are nourished by countless trips, readings, conversations, research and experiences that have been part of her world. Her spirit is immersed in the work. Moving between the concept, the technical rigor and the spiritual-vital touch of her works, Pilar gives us a clear, direct and free sculpture.

 

CAT // Cultivar el pensament, crear amb l’esperit i conèixer a fons l’ofici són les premisses que han guiat el treball artístic de l’escultora Pilar Aldana-Méndez.

Nascuda a Bogotà, Colòmbia, viatja a Espanya per estudiar art el 1985 i viu a Catalunya des de llavors. Va estudiar escultura a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona i va ser artista convidada en el Centre del Vidre de Barcelona per aprendre tècniques i desenvolupar projectes especials. La seva passió per l’escultura la va portar a investigar i conèixer diversos oficis com pupil·la en tallers de mestres en diverses tècniques escultòriques. El seu anhel per donar forma al seu pensament la va portar a estudiar filosofia i a compartir idees i experiències amb grups de treball i de tertúlia durant tots aquests anys.

Així, l’obra en petit format, les seves instal·lacions i les més de 40 escultures monumentals a la natura, es van nodrint d’infinitat de viatges, lectures, converses, investigacions i vivències que han estat part del seu món. El seu esperit queda immers en l’obra. Movent-se entre el concepte, el rigor tècnic i el toc espiritual-vital de les seves obres, Pilar ens dona una escultura clara, directa i lliure.

ES // Cultivar el pensamiento, crear con el espíritu y conocer a fondo el oficio son las premisas que han guiado el trabajo artístico de la escultora Pilar Aldana-Méndez.

Nacida en Bogotá, Colombia, viaja a España para estudiar arte en 1985 i vive en Cataluña desde entonces. Estudió escultura en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y fue artista invitada en el Centro del Vidrio de Barcelona para aprender técnicas y desarrollar proyectos especiales. Su pasión por la escultura le llevó a investigar y conocer diversos oficios como pupila en talleres de maestros en varias técnicas escultóricas. Su anhelo por dar forma a su pensamiento le llevó a estudiar filosofía y a compartir ideas y experiencias con grupos de trabajo y de tertulia durante todos estos años.

Así, la obra en pequeño formato, sus instalaciones y las más de 40 esculturas monumentales en la naturaleza, se van nutriendo de infinidad de viajes, lecturas, conversaciones, investigaciones y vivencias que han sido parte de su mundo. Su espíritu queda inmerso en la obra. Moviéndose entre el concepto, el rigor técnico y el toque espiritual-vital de sus obras, Pilar nos entrega una escultura clara, directa y libre.

David Cid

Self-taught painter, in 1976 he began his professional career in the field of traditional animation. In 1993 he created FULL ANIMATION, a company in which he develops the most innovative animation techniques in advertising.

Driven by his artistic and creative interests, in 2000 he expanded his visual productions in the field of performing arts, including Auf den Marmorklippen, Carmina Burana, Orfeo ed Euridice and Temptations, as a regular contributor to La Fura dels Baus. With jazz pianist Ignasi Terraza, he created the image for the show Imaginant Miró. With Miki Espuma he co-directs Free Bach 212, a production of La Fura dels Baus.

CAT // Pintor autodidacte, l’any 1976 inicia la seva carrera professional a l’àmbit de l’animació tradicional. El 1993 crea FULL ANIMATION, empresa on desenvolupa les tècniques d´animació més innovadores en publicitat.

Mogut per les seves inquietuds artístiques i creatives, l’any 2000 amplia les seves produccions visuals al camp de les arts escèniques on destaquen Auf den Marmorklippen, Carmina Burana, Orfeu ed Euridice i Temptacions, com a col·laborador habitual amb La Fura dels Baus . Amb Ignasi Terraza, pianista de jazz, realitza la imatge per l’espectacle Imaginant Miró. Amb Miki Escuma codirigeix Free Bach 212, una producció de la Fura dels Baus.

ES // Pintor autodidacta, en 1976 inicia su carrera profesional en el ámbito de la animación tradicional. En 1993 crea FULL ANIMATION, empresa en la que desarrolla las técnicas de animación más innovadoras en publicidad.

Movido por sus inquietudes artísticas y creativas, en 2000 amplía sus producciones visuales en el campo de las artes escénicas donde destacan Auf den Marmorklippen, Carmina Burana, Orfeo ed Euridice y Tentaciones, como colaborador habitual con La Fura dels Baus . Con Ignasi Terraza, pianista de jazz, realiza la imagen para el espectáculo Imaginant Miró. Con Miki Espuma codirige Free Bach 212, una producción de la Fura dels Baus.