Después del fin: Una historia de chupitos

SYNOPSIS // This is a production by Nutopía Flims and Piculitas Productions to be presented at the III Reciclamadrid 2011 International Art and Sustainability Exhibition, at the III exhibition of cinema and sustainable development: “Another vision of the world is possible”.

SINOPSI // Aquesta és una producció de Nutopia Flims i Piculites Productions per presentar al III Saló Internacional d’art i sostenibilitat Reciclamadrid 2011, a la III mostra de cinema i desenvolupament sostenible: “Una altra visió del món és possible”.

SINOPSIS // Esta es una producción de Nutopía Flims y Piculitas Productions para presentar en el III Salón Internacional de arte y sostenibilidad Reciclamadrid 2011, en la III muestra de cine y desarrollo sostenible: “Otra visión del mundo es posible”.

Núria Torrente

Graduated in Art History from the University of Barcelona (2000). Formed at the Fundació Centre del Vidre de Barcelona in the courses of Restoration, Creation of stained glass and Design for Architecture (1998).

From the beginning I focused my attention on jewelry (Nutopía) and the small format. I have always liked the idea of ​​endowing my work with emotional meaning. So if glass has always been my language, jewelry is the perfect voice to carry with me those small handmade jewels that contain memories or concepts important to me.

CAT // Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2000). Formada en la Fundació Centre del Vidre de Barcelona en els cursos de Restauració, Creació de vidrieres i Disseny per a l’Arquitectura (1998).

Des d’un principi vaig centrar la meva atenció en la joieria (Nutopía) i en el petit format. Sempre m’ha agradat la idea de dotar a la meva obra amb un significat emocional. Així que si el vidre ha estat sempre el meu llenguatge, la joieria és la veu perfecta per a portar amb mi aquestes petites joies artesanals que contenen en el seu interior records o conceptes importants per a mi.

ES // Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona (2000). Formada en la Fundació Centre del Vidre de Barcelona en los cursos de RestauraciónCreación de vidrieras y Diseño para la Arquitectura (1998).

Desde un principio centré mi atención en la joyería (Nutopía) y en el pequeño formato. Siempre me ha gustado la idea de dotar a mi obra con un significado emocional. Así que si el vidrio ha sido siempre mi lenguaje, la joyería es la voz perfecta para llevar conmigo esas pequeñas joyas artesanales que contienen en su interior recuerdos o conceptos importantes para mí.

Martín Tarifeño

Martín was, among many other beautiful things, a great director. A guy who always had a wonderful sensitivity for each of the many projects he carried out in the world of crafts in general and art glass in particular. We will never forget you, big man…

AT // Martín va ser, entre moltes altres coses boniques, un gran realitzador. Un home que sempre va tenir una sensibilitat meravellosa per a cada un dels molts projectes que va dur a terme en el món de l’artesania en general i de l vidre artístic en particular. Mai t’oblidarem, grandot…

ES // Martín fue, entre otras muchas cosas bonitas, un gran realizador. Un tipo que siempre tuvo una sensibilidad maravillosa para cada uno de los muchos proyectos que llevó a cabo en el mundo de la artesanía en general y del vidrio artístico en particular. Nunca te olvidaremos, grandullón…