Design Talk #7 Delia Ruiz Malo | 40 Plumas

SYNOPSIS // Interview to Bianca Rebagliati and Daniel Orquín.

SINOPSI // Entrevista a Bianca Rebagliati i Daniel Orquín.

SINOPSIS // Entrevista a Bianca Rebagliati y Daniel Orquín.

40 Plumas

40plumas was born as an artistic studio. In his constant search, he plays with the material to break the limits of his knowledge. Experts in the hot and cold techniques of artistic glass, they mix and compose new working methods that allow them to express themselves. From that passion and dedication comes the dialogue with other artists, architects and designers to meet the needs of different and specific projects. Creativity, technique and experimentation work in unison with original results.

CAT // 40plumes neix com a estudi artístic. En la cerca constant, juga amb el material per trencar amb els límits del seu coneixement. Experts en les tècniques en calent i en fred del vidre artístic, barregen i componen nous mètodes de treball que els permetin expressar-se. D’aquesta passió i dedicació en sorgeix el diàleg amb altres artistes, arquitectes i dissenyadors per cobrir les necessitats de projectes diferents i específics. Creativitat, tècnica i experimentació treballen a l’uníson amb resultats originals.

ES // 40plumas nace como estudio artístico. En su búsqueda constante, juega con el material para romper con los límites de su conocimiento. Expertos en las técnicas en caliente y en frío del vidrio artístico, mezclan y componen nuevos métodos de trabajo que les permitan expresarse. De esa pasión y dedicación surge el diálogo con otros artistas, arquitectos y diseñadores para cubrir las necesidades de proyectos diferentes y específicos. Creatividad, técnica y experimentación trabajan al unísono con resultados originales.

Il·lacions Gallery

Il·lacions wants to be the space that constantly redefines the possibilities of design, where disciplines converge and functional and aesthetic canons are challenged.

A space that represents the creative drive of Barcelona, the courage to advance and expand the territory of design.

When we allow the conceptual and sensual richness of an object, when we support the place of expression of the creator, we generate not only beauty but also content.

CAT // Il·lacions vol ser l’espai que redefineix constantment les possibilitats del disseny, on conflueixen disciplines i es qüestionen els cànons funcionals i estètics.

Un espai que representa l’empenta creativa de Barcelona, ​​el coratge per avançar i ampliar el territori del disseny.

Quan permetem la riquesa conceptual i sensual d’un objecte, quan donem suport al lloc d’expressió del creador, generem no només bellesa sinó també contingut.

ES // Il·lacions quiere ser el espacio que redefine constantemente las posibilidades del diseño, donde convergen disciplinas y se desafían los cánones funcionales y estéticos.

Un espacio que representa el impulso creativo de Barcelona, ​​el coraje para avanzar y expandir el territorio del diseño.

Cuando permitimos la riqueza conceptual y sensual de un objeto, cuando apoyamos el lugar de expresión del creador, generamos no solo belleza sino también contenido.