Copas creadas a partir de las ondas sonoras

SYNOPSIS // “The London Nº1 Sounds” is the fruit of a unique alliance between innovation and craftsmanship, which has already been called “Artech”. The result is a sculpture in the shape of a totem in which the five glasses, with their different shapes, are superimposed on each other to create an industrial and functional work of art.

SINOPSI // The London Nº1 Sounds és el fruit d’una aliança única entre la innovació i l’artesania, que ja s’ha anomenat Artech. El resultat és una escultura en forma de tòtem en què les cinc copes, amb les diferents formes, se superposen entre si per crear una obra d’art industrial i funcional.

SINOPSIS // “The London Nº1 Sounds” es el fruto de una alianza única entre la innovación y la artesanía, que ya se ha denominado “Artech”. El resultado es una escultura en forma de tótem en la que las cinco copas, con sus diferentes formas, se superponen entre sí para crear una obra de arte industrial y funcional.

Ferran Collado

I have always known that I wanted to dedicate myself to glass. As heir to a family with a great stained glass tradition dating back to 1920, I grew up among this material. Always self-taught, I have acquired much of the knowledge of the techniques that I use, from the hand of my father and my grandfather in the family workshop. I consider myself a versatile and self-taught artist, and a student of the different textures of glass. I like to mix different techniques that range from blown glass, artistic carving and handmade mirror silvering to the restoration of unique pieces in glass.

CAT // Sempre he sabut que em volia dedicar a l’vidre. Com a hereu d’una família de gran tradició vidriera que es remunta a l’any 1920, vaig créixer entre aquest material. Sempre autodidacta, he adquirit gran part de el coneixement de les tècniques que utilitzo, de la mà del meu pare i del meu avi al taller familiar. Em considero un artista polifacètic i autodidacta, i un estudiós de les diferents textures de l’vidre. En la meva m’agrada barrejar diferents tècniques que van des del vidre bufat, la talla artística i el platejat artesanal de miralls fins restauració de peces úniques en vidre.

ES // Siempre he sabido que me quería dedicar al vidrio. Como heredero de una familia de gran tradición vidriera que se remonta al año 1920, crecí entre este material. Siempre autodidacta, he adquirido gran parte del conocimiento de las técnicas que utilizo, de la mano de mi padre y de mi abuelo en el taller familiar. Me considero un artista polifacético y autodidacta, y un estudioso de las distintas texturas del vidrio. En mi me gusta mezclar diferentes técnicas que van desde el vidrio soplado, la talla artística y el plateado artesanal de espejos hasta restauración de piezas únicas en vidrio.

Vinetur

We are a group of professionals and independent collaborators who make this small-big project possible every day. With more than 7 million users, Vinetur is the absolute leader in Spanish for information on wines worldwide.

From our offices in Vilagarcía de Arousa we develop our services, from web programming, marketing services, content management … we maintain agreements and collaborations with journalists and collaborators, as well as with other media and agencies in order to rigorously offer the maximum current information.

CAT // Som un grup de professionals i col·laboradors independents que fan possible dia a dia aquest petit-gran projecte. Amb més de 7 milions d’usuaris, Vinetur és el mitjà de comunicació en espanyol líder absolut d’informació sobre vins a tot el món.

Des de les nostres oficines a Vilagarcía de Arousa desenvolupem els nostres serveis, des de la programació web, serveis de màrqueting, gestió de continguts… mantenim acords i col·laboracions amb periodistes i col·laboradors, així com altres mitjans i agències per poder oferir amb rigor la màxima informació d’actualitat.

ES // Somos un grupo de profesionales y colaboradores independientes que hacen posible día a día este pequeño-gran proyecto. Con más de 7 millones de usuarios, Vinetur es el medio de comunicación en español líder absoluto de información sobre vinos en todo el mundo.

 Desde nuestras oficinas en Vilagarcía de Arousa desarrollamos nuestros servicios, desde la programación web, servicios de marketing, gestión de contenidos… mantenemos acuerdos y colaboraciones con periodistas y colaboradores, así como con otros medios y agencias para poder ofrecer con rigor la máxima información de actualidad.