Cómo hacemos una vidriera emplomada

SYNOPSIS// Direct and dynamic visualization of the making of a leaded window. In this video you can see all the steps we follow for its realization. Made with iphone and drone.

SINOPSI // Visualització directa i dinàmica de la confecció d’un vitrall emplomat. En aquest vídeo podeu veure tots els passos que seguim per fer-los. Realitzat amb iphone i dron.

SINOPSIS // Visualización directa y dinámica de la confección de una vidriera emplomada. En éste vídeo podeis ver todos los pasos que seguimos para su realización. Realizado con iphone y dron.

Joan Serra Renom

This story begins in 1977, when we started learning the trade of stained glass from Sabadell (Barcelona). And in 1984 we opened the doors of the L’Art del Vitrall workshop to the public.

Over time, what was a new stained glass restoration and making workshop became a much larger project. A place where research and preservation of period stained glass is carried out, as well as documentation work, articles, exhibitions, conferences, dissemination, teaching, visits, cultural tourism routes or spontaneous meetings and talks in the workshop.

 

CAT // Aquesta història s’inicia el 1977,quan des de Sabadell (Barcelona) vam començar a aprendre l’ofici de vitraller. I el 1984 vam obrir al públic les portes del taller L’Art del Vitrall.

Amb el temps, el que era un taller de restauració i confecció de nous vitralls es va anar convertint en un projecte molt més ampli. Un lloc on es fa recerca i preservació del vitrall d’època, com també treballs de documentació, articles, exposicions, conferències, divulgació, ensenyament, visites, rutes de turisme cultural o trobades i xerrades espontànies al taller.

ES // Esta historia se inicia en 1977, cuando desde Sabadell (Barcelona) empezamos a aprender el oficio de vidriero. Y en 1984 abrimos al público las puertas del taller L’Art del Vitrall.

Con el tiempo, lo que era un taller de restauración y confección de nuevas vidrieras se fue convirtiendo en un proyecto mucho más amplio. Un lugar donde se realiza investigación y preservación de la vidriera de época, así como trabajos de documentación, artículos, exposiciones, conferencias, divulgación, enseñanza, visitas, rutas de turismo cultural o encuentros y charlas espontáneas en el taller.

Josep Alavedra Bosch

Historian and researcher. Collaborator in different written and radio media. Linked to the world of local history, audiovisual and cultural associations in the Vallès, together with the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and study centers and organizations in the region. Documentalist and coordinator of the Inventory of the Intangible Cultural Heritage of the Vallès (IPCIV).

CAT // Historiador i investigador. Col·laborador a diferents mitjans escrits i radiofònics. Vinculat al món de la història local, l’audiovisual i l’associacionisme cultural al Vallès, conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i centres d’estudi i entitats de la comarca. Documentalista i coordinador de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès (IPCIV).

ES // Historiador e investigador. Colaborador en distintos medios escritos y radiofónicos. Vinculado al mundo de la historia local, el audiovisual y el asociacionismo cultural en el Vallès, conjuntamente con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y centros de estudio y entidades de la comarca. Documentalista y coordinador del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial del Vallès (IPCIV).