Bufar i fer ampolles

SYNOPSIS // Cortometraje documental del encuentro lúdico festivo de las vidrieras i vidrieros de la Associació Catalana de les Arts del Vidre alrededor de un horno de vidrio en el taller de que tiene el también vidriero Ferran Collado en Capellades.

SINOPSI // Cortometraje documental del encuentro lúdico festivo de las vidrieras i vidrieros de la Associació Catalana de les Arts del Vidre alrededor de un horno de vidrio en el taller de que tiene el también vidriero Ferran Collado en Capellades.

SINOPSIS // Cortometraje documental del encuentro lúdico festivo de las vidrieras i vidrieros de la Associació Catalana de les Arts del Vidre alrededor de un horno de vidrio en el taller de que tiene el también vidriero Ferran Collado en Capellades.

Alberto Redondo

I am a videomaker, motiongrapher and photographer. My professional career was born as a photographer, going through graphic design and focusing my profile more and more on the audiovisual environment.

CAT // Sóc videomaker, motiongrapher i fotògraf. La meva trajectòria professional neix com a fotògraf, passant pel disseny gràfic i enfocant cada cop més el meu perfil a l’entorn audiovisual.

ES // Soy videomaker, motiongrapher y fotógrafo. Mi trayectoria profesional nace como fotógrafo, pasando por el diseño gráfico y enfocando cada vez más mi perfil en el entorno audiovisual.

Associació Catalana de les Arts del Vidre

The Catalan Association of Glass Arts is a non-profit organization that wants to bring together all artisans and professional artists in the world of glass. The glassmaking tradition in Catalonia is long, and therefore we inherit a particular way of seeing and living glass; it is part of our identity. That is why we want to give glass work, in any of its aspects, the importance it really has. 

CAT // L’Associació Catalana de les Arts del Vidre, és una entitat sense ànim de lucre que vol reunir a tots els artesans, artesanes i artistes professionals del món del vidre. La tradició vidriera a Catalunya és llarga, i per tant, som hereus d’una forma particular de veure i viure el vidre; forma part de la nostra identitat. És per això que volem donar al treball en vidre, en qualsevol de les seves vessants, la importància que realment té.

 

ES // La Asociación Catalana de las Artes del Vidrio, es una entidad sin ánimo de lucro que quiere reunir a todos los artesanos, artesanas y artistas profesionales del mundo del vidrio. La tradición vidriera en Cataluña es larga, y por tanto, somos herederos de una forma particular de ver y vivir el vidrio; forma parte de nuestra identidad. Por eso queremos dar al trabajo en vidrio, en cualquiera de sus vertientes, la importancia que realmente tiene.