Bufar i fer ampolles – Hell edition

SYNOPSIS // Trobada de vidriers organitzada per l’ACAV al taller del Ferran Collado (Capellades) amb motiu de la visita de l’Andrea da Ponte i un grup d’artistes del vidre d’Iberoamèrica. Més de 70 persones gaudint del vidre en un infernal dissabte de juliol.

SINOPSI // Trobada de vidriers organitzada per l’ACAV al taller del Ferran Collado (Capellades) amb motiu de la visita de l’Andrea da Ponte i un grup d’artistes del vidre d’Iberoamèrica. Més de 70 persones gaudint del vidre en un infernal dissabte de juliol.

SINOPSIS // Trobada de vidriers organitzada per l’ACAV al taller del Ferran Collado (Capellades) amb motiu de la visita de l’Andrea da Ponte i un grup d’artistes del vidre d’Iberoamèrica. Més de 70 persones gaudint del vidre en un infernal dissabte de juliol.

Xavi Miralles

I study Direction and Production of Video, cinema and TV at the IDEP school in Barcelona, ​​and Film Script at the University of Performing and Cinematographic Arts (UACE). Director and producer of the documentaries “Familia Encants” and “Cincomos”, his cinematographic facet focuses on the most social and human, narrated through the experiences of the people who star in these projects.

Currently, he is immersed in the “Essence of Art” project, an artistic-social project that aims to create a large Artistic community, which aims to promote communication, education and social connection through the arts.

CAT // Estudi Direcció i Producció de Video, cinema i TV a l’escola IDEP de Barcelona, ​​i Guió cinematogràfic a la Universitat de les Arts Escèniques i Cinematogràfiques (UACE). Director i productor dels documentals “Familia Encants” i “Cincómos”, la seva faceta cinematogràfica se centra en la basant més social i humana, narrat a través de les pròpies vivències de les persones que protagonitzen aquests projectes.

Actualment, es troba immers en el projecte Essència de l’Art, un projecte artisticosocial que pretén crear una gran comunitat Artística, que pretén fomentar la comunicació, l’educació i la connexió social a través de les arts.

ES // XAVI MIRALLES: Estudio Dirección y Producción de Video, cine y Tv en la escuela IDEP de Barcelona, y Guion cinematográfico en la Universidad de las Artes Escénicas y Cinematográficas (UACE). Director y productor de los documentales “Familia Encants” y “Cincómos”, su faceta cinematográfica se centra en la basante más social y humana, narrado a través de las propias vivencias de las personas que protagonizan dichos proyectos.

Actualmente, se encuentra inmerso en el proyecto “Esencia del Arte”, un proyecto artístico-social que pretende crear una gran comunidad Artística, que pretende fomentar la comunicación, la educación y la conexión social a través de las artes.

Associació Catalana de les Arts del Vidre

The Catalan Association of Glass Arts is a non-profit organization that wants to bring together all artisans and professional artists in the world of glass. The glassmaking tradition in Catalonia is long, and therefore we inherit a particular way of seeing and living glass; it is part of our identity. That is why we want to give glass work, in any of its aspects, the importance it really has. 

CAT // L’Associació Catalana de les Arts del Vidre, és una entitat sense ànim de lucre que vol reunir a tots els artesans, artesanes i artistes professionals del món del vidre. La tradició vidriera a Catalunya és llarga, i per tant, som hereus d’una forma particular de veure i viure el vidre; forma part de la nostra identitat. És per això que volem donar al treball en vidre, en qualsevol de les seves vessants, la importància que realment té.

 

ES // La Asociación Catalana de las Artes del Vidrio, es una entidad sin ánimo de lucro que quiere reunir a todos los artesanos, artesanas y artistas profesionales del mundo del vidrio. La tradición vidriera en Cataluña es larga, y por tanto, somos herederos de una forma particular de ver y vivir el vidrio; forma parte de nuestra identidad. Por eso queremos dar al trabajo en vidrio, en cualquiera de sus vertientes, la importancia que realmente tiene.