Árbol de Navidad

SYNOPSIS// Video event that narrates one of the events carried out in the municipality of Badalona by Ecovidrio. In it he describes the entire process of assembling and lighting the tree made with thousands of glass bottles.

SINOPSI // Vídeo esdeveniment que narra un dels esdeveniments realitzats al municipi de Badalona per part d’Ecovidrio. Al descriu tot el procés del muntatge i encès de l’arbre realitzat amb milers d’ampolles de vidre.

SINOPSIS // Vídeo evento que narra uno de los eventos realizados en el municipio de Badalona por parte de Ecovidrio. En el describe todo el proceso del montaje y encendido del árbol realizado con miles de botellas de vidrio.

Ecovidrio

We are the non-profit entity in charge of managing the recycling of all glass packaging waste in Spain.

CAT // Som l’entitat sense ànim de lucre encarregada de getionar el reciclatge de tots els residus d’envasos de vidre d’Espanya. 

ES // Somos la entidad sin ánimo de lucro encargada de getionar el reciclado de todos los residuos de envases de vidrio de España. 

Alberto Redondo

I am a videomaker, motiongrapher and photographer. My professional career was born as a photographer, going through graphic design and focusing my profile more and more on the audiovisual environment.

CAT // Sóc videomaker, motiongrapher i fotògraf. La meva trajectòria professional neix com a fotògraf, passant pel disseny gràfic i enfocant cada cop més el meu perfil a l’entorn audiovisual.

ES // Soy videomaker, motiongrapher y fotógrafo. Mi trayectoria profesional nace como fotógrafo, pasando por el diseño gráfico y enfocando cada vez más mi perfil en el entorno audiovisual.