Anna Alsina Bardagi – Contemporary Glass artist

SYNOPSIS // Exploring the universe of optical glass.

SINOPSI // Explorant l’univers del vidre òptic.

SINOPSIS // Explorando el universo del vidrio óptico.

Anna Alsina Bardagí

Anna Alsina Bardagí is a contemporary glass sculptor based in Barcelona, Spain. Her artwork explores the manipulation of light, heat and gravity through optical glass by combining glass casting techniques with optical-precision polishing. She started experimenting with different types of glass in 2011. In 2014, she made eco-optical glass her main artistic material for its purity and unique reflective properties.

CAT // Anna Alsina Bardagí és una escultora de vidre contemporàni amb seu a Barcelona, ​​Espanya. La seva obra d’art explora la manipulació de la llum, la calor i la gravetat a través del vidre òptic combinant tècniques de fosa de vidre amb polit de precisió òptica. Va començar a experimentar amb diferents tipus de vidre l’any 2011. El 2014 va fer del vidre eco-òptic el seu principal material artístic per la seva puresa i propietats reflectants úniques.

ES // Anna Alsina Bardagí es una escultora de vidrio contemporáneo afincada en Barcelona, ​​España. Su obra de arte explora la manipulación de la luz, el calor y la gravedad a través del vidrio óptico combinando técnicas de fundición de vidrio con pulido de precisión óptica. Comenzó a experimentar con diferentes tipos de vidrio en 2011. En 2014, hizo del vidrio eco-óptico su principal material artístico por su pureza y propiedades reflectantes únicas.