Ana Laura Quintana: Pâte de verre

SYNOPSIS // Audiovisual originally commissioned by Create Day 2020, from the London Craft Week group, at the beginning of the pandemic. There Ana Laura Quintana represented South America, along with other artists. It is a non-traditional glass paste technique without a mold, which the Argentine artist has been experimenting and developing since 2017.

SINOPSI // Audiovisual originalment realitzat per encàrrec de Create Day 2020, del grup de London Craft Week, al començament de la pandèmia. Allà Ana Laura Quintana va representar Sud-amèrica, juntament amb altres artistes. És una tècnica de pasta de vidre no tradicional sense motlle, que l’artista argentina experimenta i desenvolupa des del 2017.

SINOPSIS // Audiovisual originalmente realizado por encargo de Create Day 2020, del grupo de London Craft Week, a comienzos de la pandemia. Allí Ana Laura Quintana representó a Sudamérica, junto con otros artistas. Es una técnica de pasta de vidrio no tradicional sin molde, que la artista argentina lleva experimentando y desarrollando desde 2017.

Ana Laura Quintana

Ana Laura Quintana is an argentine interior designer who loves to materialize the pieces that she designs. Learning to restore antiques, she came across the glass, and since then is her way of expression.

Pâte de verre is her favorite kiln glass technique, because of its sculptural possibilities and the exact colour placement. But most of all because she likes to experiment with this technique trying to find different ways from the traditional one, to achieve the paste of glass pieces.

CAT // Ana Laura Quintana és una interiorista argentina a la qual li encanta materialitzar les peces que dissenya. Aprenent a restaurar antiguitats, es va trobar amb el vidre, i des de llavors és la seva forma d’expressió.

La pasta de vidre és la seva tècnica preferida de vidre al forn, per les seves possibilitats escultòriques i la col·locació exacta del color. Però sobretot perquè li agrada experimentar amb aquesta tècnica intentant trobar maneres diferents de la tradicional, per aconseguir la pasta de peces de vidre.

ES // Ana Laura Quintana es una diseñadora de interiores argentina a la que le encanta materializar las piezas que diseña. Aprendiendo a restaurar antigüedades, se topó con el cristal, y desde entonces es su forma de expresión.

Pâte de verre es su técnica de vidrio de horno favorita, debido a sus posibilidades escultóricas y la ubicación exacta del color. Pero sobre todo porque le gusta experimentar con esta técnica tratando de encontrar formas diferentes a la tradicional, para lograr la pasta de piezas de vidrio.