12 Respuestas / Oficios artesanos / Sussanglass

SYNOPSIS // Second installment of 12 Answers · Crafts, featuring Susana Aparicio Ortiz (Sussanglass) Creator of beautiful things.

SINOPSI // Segona entrega de 12 Respostes · Oficis Artesans, presentant a Susana Aparicio Ortiz (Sussanglass) Creadora de coses boniques.

SINOPSIS // Segunda entrega de 12 Respuestas · Oficios Artesanos, presentando a Susana Aparicio Ortiz (Sussanglass) Creadora de cosas bonitas.

Susana Aparicio Ortiz

Create contemporary jewelery in silver, bronze, glass, ceramic glazes … in continuous evolution. Her concern to work and learn new techniques guarantees that each piece has a unique character, knowing that artisan work has to contribute values ​​that industrial jewelery does not offer and that there is a unique person for each jewel. 

CAT //  Crea joies contemporànies en Plata, bronze, vidre, vidriats ceràmics … en contínua evolució. La seva inquietud per treballar i aprendre noves tècniques, garanteix que cada peça té un caràcter únic, coneixedora que el treball artesà ha d’aportar valors que no ofereixen les joies industrials i que hi ha una persona única per a cada joia.

ES // Crea joyas contemporáneas en Plata, bronce, vidrio, vidriados cerámicos… en continua evolución. Su inquietud por trabajar y aprender nuevas técnicas, garantiza que cada pieza tiene un carácter único, conocedora que el trabajo artesano tiene que aportar valores que no ofrecen las joyas industriales y que hay una persona única para cada joya.

Martín Tarifeño

Martín was, among many other beautiful things, a great director. A guy who always had a wonderful sensitivity for each of the many projects he carried out in the world of crafts in general and art glass in particular.

CAT // Martín va ser, entre moltes altres coses boniques, un gran realitzador. Un home que sempre va tenir una sensibilitat meravellosa per a cada un dels molts projectes que va dur a terme en el món de l’artesania en general i del vidre artístic en particular.

ES // Martín fue, entre otras muchas cosas bonitas, un gran realizador. Un tipo que siempre tuvo una sensibilidad maravillosa para cada uno de los muchos proyectos que llevó a cabo en el mundo de la artesanía en general y del vidrio artístico en particular.